També les comunitats de propietaris i de béns estaran obligades a comunicar-se electrònicament.El passat 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administració Pública (d’ara endavant LPAC).Algunes de les novetats introduïdes per aquesta Llei tenen incidència en els procediments tributaris i en la forma en què els contribuents han de relacionar-se amb l’Administració Tributària.En les següents línies anem a descriure les novetats que ha introduït l’Agència Tributària en l’àmbit de les relacions entre contribuents i Administració Tributària.Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària:Aquesta llei obliga, entre d´altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s’inclouen les comunitats de béns, les herències jacents i les comunitats de propietaris.L’obligació de relacionar-se amb l’Administració Tributària (i en general, l’Administració Pública) a través de mitjans electrònics implica que els contribuents hauran de presentar tots els documents i sol·licituds que dirigeixin a qualsevol Administració per mitjans electrònics a través dels Registres Electrònics habilitats a l´efecte.La presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries no es veu afectada per la LPAC.Els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, d’acord amb la Llei 39/2015, rebran un avís de l’existència d’una notificació pendent en l’Adreça Electrònica Habilitada (DEH) , sempre que hagin comunicat una adreça de correu electrònic. És a dir, totes les entitats esmentades han de disposar de certificat digital, així com alta en Notificacions Electròniques.Subscripció Avís de Notificacions. Persones físiques:En principi i amb caràcter general, les persones físiques no estan obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració.L’Agència tributària ha habilitat la subscripció al servei d’avisos de notificacions, pel qual vostè pot comunicar un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic a través dels quals pot, si així ho desitja, rebre avisos de les notificacions emeses per l’Agència Tributària.Per accedir a aquest servei voluntari haurà de disposar de Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNI electrònic o del seu número de referència (obtingut a través del Servei RENØ).L’avís que rebi en cap cas tindrà la consideració de notificació, ja que la mateixa s’enviarà la notificació per correu postal.El text de l’avís que vostè rebrà, en cas de subscriure’s a aquest servei, és el següent:“L’Agència Tributària ha emès una notificació dirigida al NIF XXX”Per motius de seguretat, només es mostraran alguns dígits del NIF.En resum, es tracta d’un nou sistema d’avisos, que no substitueix a la notificació per correu postal actual. Tan sols adverteix de la recepció imminent de la mateixa.No obstant això, li recordem que existeix l’opció voluntària pel sistema de notificacions electròniques. La inclusió voluntària per part de les persones físiques sí reemplaçaria al sistema de notificació per correu postal.