A partir del 1 de gener de 2021, el permís de paternitat s’equipara al de la mare biològica i passa a ser de 16 setmanes.

El 7 de març de 2019 va publicar el Reial Decret – Llei 6/2019, de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre Dones i Homes en el Treball i l’Ocupació, va modificar les prestacions per naixement de fill@ i va establir un període transitori, que es va culminar el passat 1 de gener.

Aquesta norma, va canviar el nom de les prestacions, passant a ser la prestació de la “mare biològica” i el permís del “progenitor diferent a la mare biològica”, comunament conegut com a permís per paternitat.

Així les coses, a partir del 1 de gener de 2021, el naixement, que comprèn el part i la cura del menor de dotze mesos, ha de suspendre el contracte de treball del progenitor diferent de la mare biològica durant 16 setmanes, de les quals seran obligatòries les sis setmanes ininterrompudes immediatament posteriors a el part, que hauran de gaudir-se a jornada completa.

Un altre canvi important que va introduir aquest canvi normatiu, és que la suspensió del progenitor diferent a la mare biològica (per anar acostumant-nos a la nova nomenclatura), s’iniciarà immediatament a partir del part de manera que, si bé no se suprimeixen de forma expressa els permisos establerts en els convenis col·lectius d’aplicació a cada cas, aquests permisos van ser extingits amb l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret, ja que la suspensió s’ha d’iniciar, al menys, el dia del naixement del menor o menors.

En casos d’adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, des del passat any, cada progenitor disposa d’un període de suspensió de 16 setmanes, de les quals 6 setmanes s’hauran de gaudir de forma obligatòria a partir de l’adopció o acolliment, dins de l’any següent a el fet causant.

En el cas de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples, aquests permisos s’ampliaran en 2 setmanes addicionals per cada progenitor, per cada fill diferent de el primer, igual que en el cas de discapacitat del fill@ en el naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, en aquest cas els permisos de cada progenitor s’ampliarà en 2 setmanes.

En definitiva, s’ha igualat el temps de dedicació a la cura dels menors entre homes i dones, així com s’acaba amb l’estigma de les dones en el mercat laboral, respecte a les prestacions per naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, que moltes vegades podien suposar un handicap, de cara a optar a una oferta de treball, o fins i tot a un ascens, ara, tant homes com dones, tindran el mateix permís, de manera que això no suposarà un factor determinant per a les empreses , veurem si les estadístiques ens donen la raó.