La Junta Electoral Central ha modificat els requisits exigits per a poder votar per correu i que el vot sigui vàlid.

A conseqüència del succeït en les últimes eleccions autonòmiques i municipals i la possibilitat de l’ús fraudulent en diferents localitats, la Junta Electoral Central ha elaborat la Instrucció 5/2023, de 8 de juny, per la qual es reinterpreta l’article 73.3 de la Llei orgànica del Règim Electoral General.

El citat article 73.3 exigeix que l’elector enviï per correu certificat la documentació que conté el sobre juntament amb el certificat d’inscripció en el cens electoral, però no estableix que el lliurament s’hagi de fer de manera personal.

Ara, per a poder votar per correu, s’exigeix:

  • El lliurament personal de la documentació necessària per exercir el dret a vot en les oficines de Correus.
  • L’elector haurà d’identificar-se mitjançant la presentació del DNI, passaport, permís de conduir, targeta de residència o qualsevol altre document que permeti la identificació fefaent.
  • Els qui no puguin acudir de manera personal a les oficines de Correus, hauran d’atorgar una autorització perquè una altra persona faci lliurament de la documentació. Aquesta autorització haurà d’estar signada per l’elector i s’haurà d’acompanyar fotocòpia del DNI, passaport, permís de conduir, targeta de residència o qualsevol altre document que permeti la identificació fefaent.
  • La persona autoritzada també haurà d’aportar fotocòpia del seu propi del DNI, passaport, permís de conduir, targeta de residència o qualsevol altre document que permeti la identificació fefaent.

 

Si no es compleixen aquests requisits el personal de Correus no acceptarà el lliurament de la documentació, no es podrà exercir el dret a vot.

Igualment, es declaren expressament invàlids els sobres de vot per correu que es recullin en bústies de correus, estant obligat el personal de correus a dipositar-los en la Junta Electoral Central, en lloc d’enviar-los a la mesa electoral destinatària.