Nou mètode de valoració mínima d’immobles que afectarà el càlcul de diversos impostos.

Afectarà el càlcul dels impostos de Transmissions Patrimonials (ITP), de Successions i Donacions (ISD) i sobre l’Impost del Patrimoni (IP).

La Llei 11/2021, de 9 de juliol de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va comportar moltes novetats i modificacions rellevants en matèria fiscal, tal com ja hem anat comentant en uns certs articles del nostre blog des de la seva aprovació. En aquesta ocasió, volem aprofundir en el nou Valor de Referència de Cadastre. Un valor que servirà de base imposable de l’Impost de Transmissions i Actes jurídics Documentats, i de l’Impost de Successions i Donacions. Tindrà afectació també, en l’Impost sobre el Patrimoni, en les operacions d’adquisició de manera onerosa o gratuïta d’immobles.

L’entrada en vigor es produirà a partir del 1 de gener de 2022, i aquest valor passarà a substituir al Valor Real, el preu efectiu de la compravenda, a l’efecte de calcular aquests tributs, és a dir, s’usarà com a base imposable de càlcul dels impostos (ISD i ITP). El valor serà determinat per la Direcció General del Cadastre (DGC), i s’actualitzarà any a any en funció de les característiques cadastrals de cada immoble, i amb prèvia anàlisi dels preus de les compravendes d’immobles realitzades davant notari. Anualment, la DGC publicarà un mapa de valors i aprovarà una resolució amb els elements precisos per a la determinació del Valor de Referència, que podrà consultar-se en la web del Cadastre.

A l’efecte de l’Impost sobre el Patrimoni, s’ha modificat l’article 10.1 de la Llei 19/1991 de l’Impost sobre el Patrimoni, per la qual cosa el Valor de Referència afectarà els immobles adquirits a partir del 1 de gener de 2022. En cap cas afectarà el patrimoni preexistent, és a dir, que els elements que ja estaven en el patrimoni del contribuent abans del 1 de gener de 2022 no hauran de tenir en compte per a la seva valoració el nou Valor de Referència.

Es detallen a continuació algunes precisions referent a aquest nou valor mínim a l’efecte de tributació:

  • El valor de la compravenda continuarà sent la Base Imposable dels impostos afectats, en el cas que sigui superior al Valor de Referència, o en cas d’absència d’aquest valor en la web del Cadastre.
  • És un valor diferent al valor Cadastral, és per això que el Valor de Referència no afecta a impostos com l’IBI, que té per Base Imposable el Valor Cadastral.
  • Quan el Valor de Referència serveixi de Base Imposable dels impostos esmentats, podrà ser impugnat davant l’Administració Tributària corresponent, sol·licitant la rectificació de l’autoliquidació presentada o també recorrent la liquidació practicada per l’Administració. Haurà de ser el contribuent el que haurà de provar i demostrar que aquest valor és superior al valor de mercat de l’immoble, valent-se qualsevol mitjà de prova admès en Dret.
  • Durant els primers 20 dies de desembre, es publicaran en el Butlletí Oficial de l´Estat els valors de referència de cada immoble i els titulars cadastrals podran conèixer els elements que s’han aplicat en la determinació del valor de referència dels seus immobles.

Aquesta modificació legal, pot obligar el contribuent a tributar per un valor superior al preu pagat i pactat en la compravenda de l’immoble, a més de recaure en ell la justificació probatòria. És per això, que aquesta novetat pot considerar-se com un augment encobert d’impostos, a més d’una possible vulneració del principi de capacitat econòmica a l’ésser l’Administració la que imposa el preu dels immobles a efectes tributaris.