El 30 de juny s’acaba el termini per declarar pensions obtingudes de països estrangers i no declarades en exercicis anteriors.La regularització es realitzarà mitjançant una declaració de RENDA model 100 de cadascun dels exercicis en què es percebés aquestes pensions. No hi hauria obligació per als exercicis ja prescrits.Recordi que en cas de s’hagués presentat una declaració de renda anterior, s’haurà de fer declaració complementària, incloent aquestes pensions a les dades de la inicial.No s’exigiran recàrrecs, interessos ni sancions a els qui regularitzin voluntàriament, en el termini esmentat.Immediatament després de la presentació de la declaració de RENDA modelo 100, l’interessat haurà de presentar el formulari específic G2299 que permeti identificar que aquesta declaració inclou pensions procedents de l’estranger.En cas d’haver rebut, per part de l’Agència Tributària, interessos, recàrrecs o sancions per aquest concepte, el termini per sol·licitar la seva condonació mitjançant el model G9015 també conclou el 30 de Juny de 2015.