El 30 de juny de 2021 acaba el termini per a presentar la Renda del 2020. Però, realment tinc l’obligació de presentar la declaració de Renda? Si es coneixen bé els requisits es pot estalviar diners.

Segons l’article 8 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, estan obligats a presentar la declaració de la Renda totes aquelles persones físiques que durant l’any 2020 hagin tingut la seva residència fiscal a Espanya, excepte els que hagin percebut quanties inferiors als límits establerts.

Aquests són els límits:

Rendiments del treball personal

Amb caràcter general, el límit és rendes inferiors a 22.000 euros bruts anuals, si procedeixen d’un únic pagador. També s’aplica si s’han percebut de diversos pagadors quan:

  • Si existeixen diversos pagadors, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros.
  • Els únics rendiments de treball siguin pensions i altres prestacions passives i que la determinació del tipus de retenció s’hagi realitzat d’acord amb el procediment especial establert.

No obstant això, el límit es fixa en 14.000 euros anuals, quan:

  • Quan els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors per ordre de quantia supera els 1.500€ anuals.
  • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments (tret que aquestes últimes procedeixin dels pares per decisió judicial).
  • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Rendiments del capital mobiliari

Si s’han obtingut ingressos de rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, no s’estarà obligat a declarar sempre que no superin el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

S’exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.

Rendes immobiliàries imputades

Per a les rendes immobiliàries imputades, així com els rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivades d’ajudes públiques el límit conjunt serà de 1.000 euros anuals.

D’altra banda, no hauran de declarar aquells contribuents que hagin obtingut exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital (mobiliari i immobiliari) d’activitats econòmiques, i guanys patrimonials, subjectes o no a retenció, quan conjuntament no superin els 1.000 euros ni els qui hagin tingut pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

No obstant això, fins i tot no superant els imports anteriors, hauran de presentar la declaració els contribuents que vulguin beneficiar-se de:

  • Deducció per habitatge habitual (per a adquisicions realitzades fins al 31 de desembre de 2012).
  • Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.
  • Deducció per doble imposició internacional.
  • Reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social.

Així mateix, estan obligades a declarar totes les persones titulars de l’ingrés mínim vital i totes les persones integrants de la unitat de convivència amb independència que compleixin o no els requisits anteriors.

Aquests límits són els mateixos en tributació individual i conjunta.

Pot donar-se el cas que la Renda surti a pagar, però no hi ha obligació de presentar-la, podent així estalviar-se l’import pel mer fet de no presentar-la. No obstant això, pot ser que el resultat de la mateixa sigui una devolució i en aquest cas sigui més convenient presentar-la.