Per a enguany, es manté la quota d’Autònoms existent en 2020, per la qual cosa se suspèn la pujada prevista per a 2021.

Segons el que s’estableix en el Reial Decret-Llei 28/2018 de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, els tipus de cotització per al col·lectiu de treballadors/as Autònoms havia de pujar un 0,3%, establint el total de la quota a abonar en un 30,6%.

Donada la conjuntura actual i que la situació neda té a veure amb l’existent en la data de publicació del citat RD-Llei, el mes de gener passat es va publicar el Reial Decret-Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, el qual en la seva disposició transitòria quarta estableix que, a partir del 1 de febrer del present, mentre no s’augmenti el Salari Mínim Interprofessional, es mantenen els tipus de cotització aplicables als treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, vigents a 31 de desembre de 2020.

Així les coses, es mantenen els tipus de cotització d’Autònoms, vigents durant el 2020, que és del 30,3%, segons el següent desglossament:

  1. Contingències Comunes: el 28,30%.
  2. Contingències Professionals: el 1,1%.
  3. Cessament d’activitat (Desocupació): el 0,8%.
  4. Formació Professional: el 0,1%.

Per tant, es paralitza l’increment, almenys ara com ara, previst per als pròxims anys de manera escalonada, passant a ser del 30,6% en 2021 i al 30,9% en 2022, això és un 0,3% d’augment inter-anual, fins a arribar al 30,9%, excepte modificació posterior.

Això sí, al gener de 2021, els Autònoms degueren abonar la pujada del 0,3%, el manteniment del percentatge de cotització, s’ha establert a partir de febrer de 2021.

A títol informatiu, recordem que enguany es mantenen les bases de cotització d’Autònoms de 2020, que són les que a continuació detallem:

  • Base Mínima de Cotització d’Autònoms serà de 944,40.-€.
  • Per contra, la Base Mínima de Cotització dels Autònoms Societaris que és de 1.214,10.-€.
  • Per a tots els casos, la Base Màxima de Cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms serà de 4.070,10.-€.
  • Per a aquells Autònoms que a partir del 1 de gener de 2021 (dia inclòs), tinguin complerta l’edat de 47 o més anys, la base de cotització mínima serà de 1.018,50.-€ i la Base Màxima a la qual podran optar, serà d’un màxim de 2.077,80.-€.
  • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00.-€, s’haurà de cotitzar per una Base de Cotització entre la Base Mínima de 944,40.-€ i l’import de la Base que ostentava anteriorment, amb el topall de la base màxima de cotització, això és, 4.070,10.-€.