Els treballadors Autònoms que, voluntàriament, desitgin canviar la seva base de cotització de la Seguretat Social amb data d’efectes a partir de l’1 de gener de 2018, hauran de presentar la seva sol·licitud davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat social, o davant l’Administració que per domicili li correspongui, com a termini màxim fins el dia:

31 D’OCTUBRE DE 2017

El canvi anual de bases de cotització ha d’estar comprès dins dels límits legals de bases de cotització que s’estableixin per a l’exercici 2018.

En aquest sentit cal destacar que les bases per al proper exercici, patiran modificacions considerables, en aplicació a la nova Llei de Reforma del Treball Autònom, publicada ahir 25 d’octubre del present, l’entrada en vigor serà el pròxim 1 de gener de 2018 (en els propers dies publicarem un article sobre aquesta norma).

A manera informativa els detallem els valors vigents en l’actualitat per a l’any 2017:

Base mínima Base màxima
Bases de cotització general R. Autònom menors de 48 anys a 1/1/2017  893,10 €/ mes  3.751,20 €/mes
Autònoms Societaris o Autònoms que hagin tingut contractats simultàneament 10 o més treballadors  1.152,90 €/ mes  3.751,20 €/mes
Treballadors amb 48 anys o més d’edat a 1/1/2017 excepte cònjuge supérstite amb 45 anys o més d’edat  963,30 €/ mes  1.964,70 €/mes

Així mateix, existeix la possibilitat de sol·licitar la revaloració automàtica de la seva base de cotització d’acord amb l’Índex de Preus al Consum, establert per a cada exercici.

Un cop sol·licitada aquesta opció, la seva base de cotització s’anirà revaloritzant anualment, de manera que la seva base de càlcul es mantindrà actualitzada per a futures prestacions econòmiques que tingui dret a percebre a càrrec del Sistema de la Seguretat Social. Aquesta situació, es mantindrà mentre duri la seva situació d’alta en el Règim de Treballadors Autònoms i, en defecte d’això, no se sol·liciti un posterior canvi de la mateixa.

Els models de sol·licitud de canvi de bases de cotització, per poder procedir a la seva sol·licitud els poden trobar en el següent link: http://bit.ly/2yOqziE