Per aquest any 2016 les quanties del Salari Mínim Interprofessional, tant es tractin de treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per al personal al servei de la llar familiar, suposaran un augment del 1% dels imports vigents en el període gener-desembre de l’exercici 2015.

  • El salari mínim interprofessional per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels empleats, queda fixat per al període comprès entre el 1 de gener i el 31 de desembre del 2016, en les següents quantitats:

Salari Mínim 2016       

655,20 euros/mes                                  

21,84 euros/dia                                  

9.172,80 euros/anual

Al SMI consignat s’addicionarà els complements salarials a que es refereix l’Art. 26.3 del ET, així com l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció.

  • Els treballadors eventuals o temporers, els serveis dels quals a una empresa no excedeixin de 120 dies, percebran, conjuntament amb el salari mínim la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de dues gratificacions extraordinàries al fet que, com a mínim, té dret el treballador, corresponent al salari de 30 dies en cadascuna d’elles, sense que en cap cas la quantia sigui inferior a:

Salari Mínim Professional         31,03 euros Jornada Legal en l’activitat

  • Per als empleats de la llar que prestin els seus serveis per hores, les quanties mínimes per aquest any 2016 es fixen en:

Salari Mínim  5,13 euros/hora efectiva de treball