Davant la possibilitat de venda d’una empresa, la clàusula Drag-Along o clàusula d’arrossegament pot suposar l’èxit o la pèrdua d’una gran oportunitat.

L’objectiu de qualsevol soci inversor és rendibilitzar la seva inversió. Com podem evitar que uns socis minoritaris “es carreguin” una operació de venda d’una empresa quan no volen vendre la seva part i el comprador vol tenir el 100%?

Aquesta situació pot evitar-se mitjançant la inclusió en els Pactes de Socis d’una clàusula Drag-Along o dret d’arrossegament que protegeix tant la sortida d’un soci inversor com la del soci majoritari, de manera que els minoritaris no puguin dur a terme polítiques obstruccionistes.

Amb aquesta clàusula, quan un tercer realitza una oferta de compra de la societat per la totalitat del capital social, el soci que tingui el dret d’arrossegament podrà obligar a la resta de socis al fet que venguin les seves participacions al comprador.

En el cas del soci majoritari, aquesta clàusula serveix per garantir-li que pot negociar la venda de la totalitat de la societat i que cap soci minoritari pot negar-se i dificultar la venda.

Contingut essencial de la clàusula:

  • El període d’exercici del dret.
  • El preu mínim pel qual els socis estan obligats a vendre (preu fixat prèviament o com a resultat d’aplicar una fórmula).
  • Opció de la resta de socis d’igualar l’oferta.
  • Clàusules de penalització en cas d’incompliment.

A més, una recent resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) de 4 de desembre de 2017, https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/boe-a-2017-15580.pdf  possibilita la inclusió del dret d’arrossegament en els estatuts d’una societat, sempre que s’expressi de forma clara i precisa quines són les circumstàncies en les quals pot exercir-se el dret i s’exigeixi el consentiment unànime dels socis.

Actualment, en plena era de les “startups”, l’aconsellable pels qui estiguin tramitant la constitució d’una societat és que es posin en mans d’especialistes que els assessorin en la redacció d’un Pacte de Socis i d’uns estatuts socials que siguin un “vestit a mida” de les seves necessitats i interessos.