És molt habitual operar amb empreses o professionals situades en altres països de la Unió Europea. Què he de tenir en compte? Ho estic fent bé?

Si es realitzessin lliuraments o adquisicions de béns i prestacions o adquisicions de serveis amb altres Estats membres de la Unió Europea, cal disposar d’un NIF-IVA intracomunitari, sol·licitant l’alta en el Registre d’operadors intracomunitaris (ROI).

En realitzar una adquisició d’un bé o servei intracomunitari, donarem al nostre proveïdor / creditor el nostre NIF intracomunitari, el qual ens identificarà com a operador intracomunitari i emetrà la seva factura sense IVA. En el cas contrari, quan tractem amb un client intracomunitari, aquest ens ha de proporcionar el seu NIF intracomunitari i li emetrem una factura sense IVA.

Abans de realitzar qualsevol operació intracomunitària, cal verificar si el destinatari és operador intracomunitari, ja que en cas contrari no és aplicable dit règim. Per a això, l’AEAT ha habilitat una secció en la qual es pot consultar. (Consulta VIES).

Realitzar aquestes operacions obliga a presentar el model 349 “Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries”.

Qui l’ha de presentar?

Estaran obligats a presentar el model 349 aquells subjectes passius d’IVA que realitzin operacions intracomunitàries amb estats membres de la Unió Europea. Per això han de donar-se les següents condicions:

  • Que l’operació no es realitzi en el territori d’aplicació de l’impost. És a dir, que la compravenda de efectuï des d’algun dels països de la Unió Europea i es dirigeixi a un altre també comunitari, però amb gravamen diferent.
  • Que estiguin gravades per un altre estat Membre.
  • Que el destinatari sigui empresari o professional i posseeixi un nombre de identificació d’IVA intracomunitari.

Quan haig de presentar-ho?

Amb caràcter general, s’informarà mensualment de les operacions realitzades en cada mes natural, i es presenta durant els 20 primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període mensual, excepte la del mes de juliol, que pot presentar-se durant el mes d’agost i els 20 primers dies naturals de setembre.

Això no obstant, s’estableixen excepcions en funció del volum d’operacions:

1.- Bimestral: Si al final del segon mes d’un trimestre natural l’import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que s’hagin de consignar en la declaració recapitulativa supera 50.000 euros.

En aquest cas, la declaració recapitulativa es presenta durant els 20 primers dies naturals immediats següents al corresponent període bimestral.

  1. Trimestral: Quan ni durant el trimestre de referència (trimestre en curs) ni en cada un dels quatre trimestres naturals anteriors l’import total acumulat dels lliuraments de béns i prestacions intracomunitàries de serveis que s’hagin de consignar en la declaració recapitulativa supera els 50.000 euros (sense IVA).

En aquest cas, la declaració recapitulativa es presenta durant els 20 primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període trimestral.

  1. Anual: La declaració recapitulativa es referirà a l’any natural i es presentarà durant els 30 primers dies naturals del mes de gener, quan concorrin les dues circumstàncies següents:
  • Que l’import total de lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades durant l’any anterior no superi els 35.000 euros.
  • Que l’import total de lliuraments intracomunitàries de béns exemptes realitzades durant l’any anterior no superi els 15.000 euros.

En el supòsit d’empresaris o professionals que estiguin en l’exercici d’inici de la seva activitat, el còmput dels imports anteriors es realitza mitjançant l’elevació a l’any de les operacions efectuades en el primer trimestre natural d’exercici de l’activitat.

A destacar:

Per a l’aplicació d’aquesta exempció, el venedor ha d’estar en condicions de provar davant l’Administració que han concorregut en el lliurament concreta efectuada tots els requisits que justifiquen l’aplicació de l’exempció. Entre ells:

a)  L’expedició o transport fins a l’altre estat membre es justifica per qualsevol mitjà de prova i, especialment:

– si el transport s’efectua per compte del venedor, mitjançant el contracte de transport o la factura expedida pel transportista.

– si es realitza per compte del comprador, mitjançant el justificant de recepció de l’adquirent, el duplicat de la factura amb l’estampillat de l’adquirent, còpies dels documents de transport o qualsevol altre justificant de l’operació.

b)  La condició de l’adquirent intracomunitari s’acredita, en general, mitjançant el NIF que aquest subministri al venedor.