En els comptes anuals de l’exercici 2017 s’incorpora com una nova obligació formal la d’informar del Titular Real de les societats mercantils.

Amb data 27 de març de 2018, s’ha publicat l’ordre JUS/319/2018, de 21 de març, en la qual s’aproven els models de presentació de comptes anuals de l’exercici 2017. Aquesta nova obligació és una mesura per adaptar-se a la directiva europea relativa a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Es considera Titular Real a les persones físiques que posseeixen, directa o indirectament, més del 25% del capital o dels drets de vot de la societat o que a través d’altres mitjans exerceixin el control de la societat.

Sobre aquests Titulars Reals, se sol·licitarà la següent informació en els comptes anuals:

 • Nom i cognoms
 • DNI/Codi d’identificació estranger
 • Data de naixement
 • Nacionalitat
 • País de naixement
 • % Participació directa i indirecta

En cas de no existir un Titular Real (persona amb més del 25%), s’identificarà la persona física assimilada, és a dir, administrador o persona responsable de la direcció.

Sobre aquests Titular Real persona física assimilada, se sol·licitarà la següent informació en els comptes anuals:

 • Nom i cognoms
 • DNI/Codi d’identificació estranger
 • Data de naixement
 • Nacionalitat
 • País de naixement

A més del Titular Real, en els casos de participació indirecta, també s’exigirà en els comptes anuals que s’informi de les societats intervinents en la cadena de control. Es començarà identificant a la persona jurídica dominant directa i es continuarà fins a arribar al Titular Real.

Sobre aquestes societats de la cadena de control, se sol·licitarà la següent informació en els comptes anuals:

 • DNI/Codi d’identificació estranger
 • Nivell en la cadena de control
 • Denominació social
 • NIF/Codi d’identificació estranger
 • Nacionalitat
 • Domicilio Social
 • Dades registrals/LEI

No estaran subjectes a aquesta obligació informativa les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea o de països tercers equivalents.

En exercicis posteriors solament s’haurà de tornar a informar en cas de produir-se variacions en la titularitat real.