El passat 6 de desembre de 2023 es va publicar el Reial Decret 1007/2023, pel qual s’aprova el Reglament l’objectiu últim del qual és l’erradicació de l’ús de l’anomenat software de doble ús o software de supressió de vendes.

Aquest Reglament desenvolupa la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Com disposa el títol de la norma, el Reglament estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació. Amb aquesta disposició, a més, es pretén assegurar la interconnexió de tals sistemes informàtics, i la seva compatibilitat amb els sistemes informàtics de clients, proveïdors i administracions públiques. Aquesta nova obligació no serà exigible per als subjectes obligats al SII.

En definitiva, la norma persegueix els següents objectius:

  1. Reforçar l’obligació d’emetre factura de totes les operacions que realitzen empresaris i professionals.
  2. Aconseguir que totes les operacions que es realitzin es gravin en el sistema informàtic de manera segura, no manipulable, accessible i amb una estructura i format estàndard per a facilitar la llegibilitat dels registres, l’anàlisi automatitzada i la simultània remissió a l’Administració tributària. De moment no és obligatòria aquesta remissió.
  3. Garantir la integritat, l’autenticitat i la traçabilitat de les dades registrades, dificultant la falsificació dels registres de facturació mitjançant l’ús d’elements de seguretat i control en els registres informàtics i en les factures. Entre aquests elements es poden citar, l’encadenament de dades de factures, les empremtes digitals del contingut d’aquestes, l’ús de codis QR que faciliten la captura i digitalització de la informació impresa, l’estandardització de formats de les dades o l’ús de signatura digital per a assegurar el no repudi dels registres.

Tot sistema informàtic que s’utilitzi per a donar compliment a les obligacions contingudes en aquesta norma ha de comptar obligatòriament amb una declaració responsable de la qual quedi constància formal, expedida per la persona o entitat productora, fabricant o desenvolupadora d’aquest, que asseguri el compromís per part d’aquesta de subministrar productes digitals que compleixin amb els requisits establerts en la Llei General Tributària i en aquest reial decret. Així certificaran que els seus sistemes informàtics s’ajusten a les normes i responen a aquests requisits davant els qui els adquireixin o utilitzin per a donar suport als seus processos de facturació

Els nous sistemes informàtics de facturació resultaran d’aplicació als contribuents de l’Impost de societats, amb excepció de les entitats exemptes o parcialment exemptes; Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que desenvolupin activitats econòmiques; Impost sobre la Renda de no Residents que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent i les entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques.

Els registres de facturació, una vegada generats i registrats, no podran ser alterats sense que el sistema informàtic el detecti i avisi d’això. Qualsevol anul·lació de les dades registrades haurà de realitzar-se mitjançant un apunt addicional, de manera que es conservin inalterables les dades originalment registrades.

El sistema informàtic haurà de comptar amb un registre d’esdeveniments que reculli automàticament, en el moment en què es produeixin, determinades interaccions amb aquest sistema informàtic, operacions realitzades amb ell o successos ocorreguts durant el seu ús, guardant les dades corresponents a cadascun d’ells, que hauran de poder ser consultats des del propi sistema informàtic.

Els sistemes informàtics hauran de generar automàticament un registre de facturació d’alta de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de la factura. A més, tots els registres hauran d’incloure una petjada o “hash”. Així mateix, hauran de ser signats electrònicament.

Els sistemes que siguin utilitzats voluntàriament per a remetre a la AEAT els registres de facturació tindran la consideració de “sistemes d’emissió de factures verificables” o “sistemes VERI**FACTU”.

Els contribuents hauran de tenir operatius els sistemes informàtics adaptats a les noves característiques i requisits que s’estableixen en el citat reglament i en la seva normativa de desenvolupament abans de l’1 de juliol de 2025.

Finalment, esmentar que en paral·lel està prevista en breu l’aprovació del Reial decret que estableix les característiques de la factura electrònica, que serà d’obligatori compliment a partir de l’any des de l’aprovació per a empreses amb facturació superior a 8 milions d’euros, i dos anys per a la resta. Parlem doncs de dues obligacions, però un sol camí, ja que les empreses hauran d’adaptar-se a les especificacions tècniques de totes dues normes.