A continuació anem a comentar les principals novetats del Reglament publicat el passat 11 de Julio.En posteriors publicacions ja anirem analitzant amb major deteniment algunes d’elles.La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats, ha establert un nova regulació d’aquesta figura impositiva. És per això que l’aprovació d’aquesta nova Llei requereix obligatòriament un desenvolupament reglamentari, que en tractar-se d’una norma de rang inferior, amb caràcter general regula aspectes de caràcter procedimental.L’entrada en vigor, tret que s’indiqui el contrari, s’estableix per als períodes impositius iniciats a partir del 01/01/2015.PRINCIPALS NOVETATS:•Es regula el procediment a seguir per a aquells supòsits en què el contribuent utilitzi un mètode d’imputació temporal en l’àmbit comptable diferent al de meritació, que afecta essencialment al contingut de la sol·licitud que ha de remetre’s a l’Administració Tributària.•Sobre les amortitzacions, encara que amb caràcter general es manté la regulació sobre amortitzacions establerta en l’anterior Reglament, destaquen novetats en relació amb els béns usats i els plans especials d’amortització.•Respecte de les pèrdues per deterioració d’entitats financeres es regula en els mateixos termes que l’anterior Reglament del IS.•Quant a operacions vinculades s’introdueix com a novetat la informació “país per país” per a grans corporacions com a instrument que permeti avaluar els riscos en la política de preus de transferència d’un grup mercantil. Aquesta informació serà exigible a partir de 2016. Se simplifica la documentació específica d’operacions vinculades per a entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 45 milions d’euros, adaptant-se a més, al contingut de la documentació que s’estableix en l’OCDE. S’estableixen regles per a la determinació de l’anàlisi de comparabilitat exigit en la documentació específica.•Es regulen els procediments per a l’obtenció d’acords previs, ja siguin de valoració d’operacions vinculades, de valoració de despeses corresponents a projectes de recerca científica i innovació tecnològica o de qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangibles.•Quant als Règims especials destaquen les obligacions d’informació de les entitats acollides a règim de consolidació fiscal, com a conseqüència de les modificacions introduïdes per la nova Llei. A més, s’adapten les obligacions quant al contingut i presentació de la comunicació per a l’aplicació del règim especial de fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvi de valors, que amb la nova Llei es configuren com un règim d’aplicació automàtica.•S’aprova la documentació que ha d’acompanyar a les operacions realitzades amb persones o entitats tant vinculades com no vinculades, residents en paradisos fiscals.•Encara que amb caràcter general es manté la regulació sobre la valoració prèvia de despeses en la deducció per R+D i IT, destaquen algunes novetats quant a la seva resolució i a la deducció per execució de produccions estrangeres d’obres audiovisuals.•S’estableix el procediment per a la compensació i abonament de crèdits exigibles a la Hisenda Pública.