Dissabte passat, 10 de juliol, es va publicar en el BOE la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Aquesta llei introdueix modificacions en els principals impostos (IS, IRPF, IVA, ISD, IP, entre altres), així com en la Llei General Tributària.

La Llei entra en vigor l’endemà a la seva publicació en el BOE, és a dir, el 11 de juliol.

En les següents línies exposem les modificacions que considerem més importants:

IMPOST DE SOCIETATS:

  • Tipus Impositiu (Art.29.4 LIS): s’estableixen noves regles per a determinar el nombre mínim d’accionistes de les societats d’inversió de capital variable (SICAV) a l’efecte de l’aplicació del tipus de gravamen del 1%.
  • Dissolució i liquidació de determinades societats d’inversió de capital variable. S’estableix un règim transitori pel qual, durant l’any 2022, aquelles SICAV´s que hagin tributat al tipus del 1% en l’exercici 2021, puguin acordar la seva dissolució i liquidació i executin en els 6 mesos posteriors a l’acord tots els actes necessaris per a la cancel·lació registral de la societat en liquidació.

IMPOST RENDA PERSONES FÍSIQUES:

  • Arrendament de béns immobles. (Art 23.2 LIRPF): únicament es podran aplicar la reducció del 60% al rendiment net positiu aquells contribuents que incloguin aquest rendiment en la seva autoliquidació abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, comprovació limitada o d’inspecció que inclogui en el seu objecte la comprovació de tals rendiments. Aquesta modificació s’introdueix amb motiu de la recent sentència 3264/2020 del Tribunal Suprem de 15 d’octubre de 2020, on es donava la raó als contribuents.
  • Pactes successoris. (Art 36 LIRPF): es produeix una modificació substancial en l’article 36 de la LIRPF, on s’afegeix a la redacció de l’article el següent paràgraf “No obstant això, en les adquisicions lucratives per causa de mort derivades de contractes o pactes successoris amb efectes de present, el beneficiari dels mateixos que transmetés, abans del transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la defunció del causant, si fos anterior, els béns adquirits se subrogarà en la posició d’aquest, respecte al valor i data d’adquisició d’aquells, quan aquest valor fos inferior al previst en el paràgraf anterior”.
  • Obligació d’informació a les criptodivises. (Disposició addicional tretzena LIRPF): s’introdueixen dos nous apartats en la disposició addicional tretzena per a reforçar el control sobre les criptodivises.

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

  • Valor de referència (Arts. 9, 12, 16, 18 LISD): s’introdueix el concepte de valor de referència per als supòsits de béns immobles, establint que aquest serà el seu valor que estarà determinat per la normativa del Cadastre immobiliari a la data de meritació del ISD. Aquest valor podrà ser impugnat pel contribuent per la via de recórrer la liquidació de l’operació en la qual s’apliqui aquest valor, o bé, per la via de la rectificació de l’autoliquidació i, en tots dos casos, impugnant el valor de referència. Per tant, la conseqüència és clara, el contribuent haurà de pagar o avalar la quota del ISD per a poder recórrer el valor de referència dels immobles.

IMPOST SOBRE PATRIMONI:

  • Valor dels immobles (Art. 10 LISD): s’incorpora una modificació en l’apartat 1 de l’art. 10 de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni en relació amb els valors a tenir en compte a l’hora de dur a terme la valoració dels immobles, introduint el denominat “valor determinat”. D’aquesta manera, a l’efecte d’aquest impost, es prendrà el major valor de: el valor cadastral, el valor determinat o comprovat per l’Administració i el valor d’adquisició.

En relació amb aquesta qüestió i els seus efectes, s’ha d’indicar que aquesta nova inclusió del valor determinat es realitza amb la finalitat d’introduir en la valoració d’immobles el valor de referència. Ara bé, aquest valor només afectarà les autoliquidacions de l’impost sobre el patrimoni després que l’immoble o immobles hagin estat objecte d’una transmissió subjecta a ITP i AJD o d’una adquisició subjecta a ISD a les quals s’hagi aplicat el valor de referència, no tenint efectes sobre el patrimoni adquirit o del qual fos titular el contribuent amb anterioritat. És a dir, no tots els valors dels immobles seran objecte d’actualització.

LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA:

  • Recàrrecs per declaració extemporània (Art. 27 LGT): enfront del règim anterior que establia un recàrrec del 5, 10 i 15%, en funció de si el retard era de fins a 3, 6 o 12 mesos, i un recàrrec del 20% per a retards superiors a 12 mesos, la nova regulació estableix un recàrrec graduar del 1% per mes de retard i un recàrrec del 15% per a retards superiors a 12 mesos. Igual que en la regulació anterior, s’exclou la imposició de sanció i s’exigiran interessos de demora quan el retard superi 12 mesos.
  • Procediment sancionador. Falta de presentació en termini o presentació incorrecta d’autoliquidacions i declaracions sense perjudici econòmic: s’eleva l’import mínim (de 100 a 600 euros) de les infraccions per no presentació en termini de declaracions (article 198.4), o per presentació de declaracions incorrectes, inexactes o amb dades falses (article 199.7), en tots dos casos sense perjudici econòmic, quan es tracta de la declaració sumària en l’àmbit de les declaracions i documents relacionats amb les formalitats duaneres.

Modificació de la Llei 7/2012, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau:

  • Es redueix de 2.500 a 1.000 euros, l’import màxim que, amb caràcter general, podrà pagar-se en efectiu. Quan el pagador sigui una persona física no resident que no actuï com a empresari o professional, el límit es rebaixa de 15.000 a 10.000 euros.