Això és el que es desprèn de les recents sentències, almenys que és un valor menor davant les qüestions econòmiques.Històricament, l’elecció d’un treballador per acomiadar-ho per raó de la seva edat ha estat considerat pels nostres tribunals com a discriminatori, la qual cosa es recull tant en l’Estatut dels Treballadors, la directiva europea d’igualtat de tracte en l’Ocupació, a la Carta de Drets Fonamentals de la UE o en l’Art. 14 de la Constitució Espanyola.No obstant això, aquesta protecció s’ensorra si existeixen altres causes que justifiquin l’elecció d’aquests treballadors per a l’acomiadament.En una Sentència del passat mes d’octubre de 2015, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc considera procedent l’Acomiadament Objectiu per causes econòmiques de 5 Empleats de major edat d’una Empresa, puix que es tractava dels treballadors que tenien salaris més alts, raonament aquest procedent per a la seva elecció.El Tribunal argumenta que el seu acomiadament no es produeix per la seva edat i, per tant, no és discriminatori, sinó que porta causa en el fet que són els treballadors amb major salari, raó més que suficient si a més existeixen diferències salarials substancials entre els treballadors.La Sentència va més enllà i cita al mateix Tribunal Constitucional per argumentar que la no discriminació per raó d’edat no comporta implícit el fet que la mateixa no pugui ser un factor de “elecció” d’afectació, encara que sí ha d’estar degudament justificat.A més, es basa en la reiterada jurisprudència que sosté que acomiadar als emprats sèniors suposa un menor perjudici per a aquests, ja que tenen una major protecció davant de la desocupació, ja que poden acollir-se al subsidi per a majors de 55 anys.Dir que un treballador té major protecció per tenir accés a un subsidi, quan pot veure afectada la seva futura pensió de jubilació just en els anys de major impacte sobre la seva base de càlcul, si més no, resulta “agosarat”.El que segur no ha tingut en compte el Tribunal és que aquests treballadors eren els de major salari, perquè també eren els que aportaven major experiència professional i “Know How” a l’Empresa, encara que aquest no és un valor de moda, més aviat “demodé”.