Durant el mes de gener moltes empreses i autònoms, a causa de dificultats de tresoreria, es veuran obligades a presentar ajornament d’impostos.El Ministeri d’Hisenda, per tal d´intentar quadrar els comptes públics, va endurir a finals de 2016 els requisits per poder sol·licitar ajornament, ampliant el catàleg d’impostos inajornables. En concret, el RDL 3/2016 va modificar la redacció de l’article 65.2 de la Llei General Tributària.Aquesta modificació legislativa ha estat objecte de “matisació” mitjançant la publicació a través de la pàgina web d’Hisenda d’una nota informativa, el passat 13 de gener, amb el títol “Incidència de la mesura per als autònoms”.Finalment, el 18 de gener va publicar unes Instruccions internes que aclareixen l’aplicació dels ajornaments, i que no coincideix amb el comunicat de la pàgina web.Així doncs, a manera de resum, destaquem els principals aspectes que han de tenir-se en compte a l’hora de sol·licitar un ajornament o fraccionament d’un deute a l´AEAT:

 • No podrà ajornar-se les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats en l’Impost sobre Societats. Res es diu del propi Impost sobre Societats.
 • En relació a l’IVA s’inadmetran els ajornaments, tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades per part del destinatari de la factura.
 • Es regulen dos tipus de procediment en funció de la quantia del deute, a saber:
 1. Procediment automatitzat:
  • Import igual o inferior a 30.000 euros.
  • Per al càlcul d’aquest llindar, s’acumularan els deutes ajornats, així com els pendents de resoldre, tret que estiguin degudament garantides.
  • Es presumirà acreditades la transitorietat de les dificultats de tresoreria i la falta d’ingrés dels impostos repercutits amb la formulació de la sol·licitud.
  • Terminis màxims de pagament: per a persones físiques, 12 mesos; per a persones jurídiques, 6 mesos.
 1. Procediment no automatitzat:
  • Deutes d’import superior a 30.000 euros.
  • Serà necessari, entre altra, aportar la següent documentació:
   • Relació de factures emeses que no han estat cobrades amb identificació de client, quantia i data de venciment.
   • Justificació documental que acrediti que les mateixes no han estat efectivament satisfetes. Res es concreta en relació a aquest punt.
   • Relació de factures rebudes, amb identificació de proveïdors i quanties, acreditant-se si les mateixes han estat satisfetes i, en el seu cas, acreditació dels mitjans de pagament utilitzats.
  • Si de la documentació que s’aporta es dedueix que l’import de les quotes repercutides efectivament cobrades corresponents al període de sol·licitud és superior o igual a la quota de l’impost a ingressar, la sol·licitud serà inadmesa.
 • A causa que els deutes per tributs repercutits i cobrats són inajornables, quan es concedeixi un ajornament, s’inclourà en l’acord una clàusula en la qual s’especifiqui que, si durant la vigència de l’acord, es produís el cobrament efectiu del tribut repercutit, aquestes quantitats hauran d’ingressar-se a favor de la Hisenda Pública en un termini de 10 dies, tot i que això suposi un venciment anticipat dels deutes ajornats o fraccionades.

La inadmissió d’un ajornament implica que les sol·licituds es donen per no presentades. Així, el deute entraria en període executiu des de l’endemà a la finalització de termini de pagament.