Canvien les regles a la recerca d’una major eficiència.

La Llei 16/2022 de reforma del Text Refós de la Llei Concursal (TRLC) ja ha entrat en vigor en la seva major part.

Aquesta llei culmina la transposició de la Directiva europea que fa referència a mesures per a augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes.

Principals novetats d’aquesta llei:

1.- Els antics acords de refinançament se substitueixen per “plans de reestructuració”.

Aquesta nova figura pretén incentivar la reestructuració primerenca de les empreses en dificultats.

 

2.- S’introdueix el concepte “probabilitat d’insolvència”.

Per tant, existeixen tres estadis d’insolvència:

  • Probabilitat d’insolvència: Quan sigui objectivament previsible que, de no aconseguir-se un pla de reestructuració, el deutor no podrà complir regularment les obligacions que vencin els dos pròxims anys.
  • Insolvència imminent: Quan el deutor prevegi que dins dels tres mesos següents no podrà complir puntualment les seves obligacions.
  • Insolvència actual: Quan el deutor que no pot complir regularment les seves obligacions.

 

3.- Nova regulació del “preconcurs”.

El seu contingut és molt més complet que en la regulació anterior. Pràcticament és una sol·licitud de concurs.

La protecció del preconcurs es manté durant tres mesos més un mes addicional, com abans, però com a novetat, existeix la possibilitat de prorrogar els tres mesos durant altres tres mesos més, si el secunda més del 50% dels creditors afectats per la reestructuració.

Mentre la comunicació de preconcurs estigui vigent, se suspèn el deure de sol·licitar concurs.

 

4.- S’introdueix un procediment concursal especial per a “microempreses”.

Es consideren microempreses aquelles que tenen menys de 10 treballadors i un volum de negoci anual inferior a 700.000 euros o un passiu inferior a 350.000 euros.

Aquest procediment especial no entrarà en vigor fins a Gener de 2023 ja que precisa formularis electrònics i la creació d’un portal oficial de subhastes.

Es caracteritzarà per la seva simplicitat màxima.

 

5.- Canvis en la “Segona Oportunitat”.

Es preveuen dos models per a l’exoneració o “perdó” dels deutes:

  1. Exoneració amb liquidació de l’actiu del deutor.
  2. Exoneració amb subjecció a un pla de pagaments, sense prèvia liquidació de l’actiu del deutor.

En tots dos casos, solament podrà obtenir l’exoneració del passiu, el deutor de bona fe i la veritat és que la nova llei ha incrementat els supòsits en què el deutor no es considera de bona fe, limitant així la possibilitat d’obtenir l’exoneració.

Finalment, la nova llei regula de manera expressa que els crèdits públics, és a dir, els de l’Administració Pública – Hisenda, Seguretat Social – només es perdonaran fins a l’import màxim de 10.000 euros per deutor amb cada Administració.