El 21 de gener va entrar en vigor el Reial decret que regula el mecanisme de reclamació, voluntari per als clients i obligatori per a la banca.Termini i lloc per reclamar:La norma publicada, concedeix un període d’un mes perquè els bancs puguin crear vies específiques per solucionar aquesta contingència, de manera que hauran de posar a la disposició dels seus clients, en totes les oficines obertes al públic i a les seves pàgines web, la informació següent:

  1. L’existència del departament o servei encarregat de resoldre les reclamacions.
  2. L’obligació del banc d’atendre i resoldre les reclamacions presentades pels clients en el termini de tres mesos.
  3. Referències a la normativa de transparència i protecció del client.
  4. L’existència d’aquest procediment.

Per tant, el banc no està obligat a avisar individualment als consumidors afectats.Reclamació prèvia:Una cop el banc rebi la reclamació del consumidor:

  • Si considera que no procedeix la devolució perquè la clàusula sòl era transparent i apareixia ressaltada en el contracte, comunicarà les raons en les quals es basa i conclourà el procediment extrajudicial.
  • Si considera que procedeix la devolució, l’entitat efectuarà un càlcul de la quantitat a retornar i remetrà una comunicació al consumidor, si aquest està d’acord s’acordarà la devolució en efectiu. El pagament també pot efectuar-se amb una mesura compensatòria sempre que el consumidor estigui d´acord.

El termini màxim perquè consumidor i banc arribin a un acord i es posi a disposició els diners, és de tres mesos des de la presentació de la reclamació, però cal tenir en compte que aquest termini no començarà a comptar fins que el banc hagi adoptat les mesures necessàries per al compliment del procediment o hagi transcorregut un mes (21 febrer 2017) sense que el banc ho hagués posat en marxa.El procediment de reclamació extrajudicial és gratuït, a més es preveu una reducció substancial dels aranzels notarials i registrals derivats de les novacions de contractes resultants de l’adopció de mesures compensatòries diferents de la devolució de l’efectiu.Via judicial:Aquesta via s’obre quan no s’ha arribat a un acord en la reclamació prèvia o bé quan el consumidor decideix interposar directament una demanda sense haver acudit al procediment extrajudicial.En tot cas, si s’ha optat per iniciar la reclamació prèvia, durant el temps que duri la mateixa, les parts no poden interposar demanda i si així es fes, se suspendrà la via judicial fins que no finalitzi la reclamació prèvia.Per tant, es pot anar a judici després de negociar amb el banc, però cal esperar que conclogui el procés de negociació.Costes:Si el consumidor rebutja la quantitat oferta pel banc i obté Sentència en la qual se li reconeix un import major que el que oferia el banc, aquest haurà de pagar les costes.Si el consumidor acudeix directament a la via judicial i el banc s’aplana a la demanda, és a dir, manifesta la seva conformitat amb la mateixa, no s’imposaran costes al banc. Amb independència de l’estipulat normativament, la veritat és que, transcorreguts diversos dies després de la publicació del Reial decret, es pot comprovar que les entitats bancàries no han habilitat encara formularis concrets i dóna la sensació de que no van a facilitar massa la negociació extrajudicial.Així, en la previsió que la mediació prevista no arribi a bon port, el ministre de Justícia ja ha anunciat un reforç judicial mitjançant la designació de jutjats especialitzats en clàusules sòl que siguin els competents per absorbir totes les possibles denúncies derivades d’una mediació fallida.