Pot un empresari o professional deduir l’IVA suportat en les obres de reparació d’una comunitat de propietaris si les factures són rebudes i pagades per aquesta?

La Direcció general de Tributs respon afirmativament a la qüestió relativa a la deduïbilitat de les quotes suportades per la comunitat per un dels partícips que sí és empresari.

Amb caràcter general, hem de recordar que les Comunitats de propietaris no reuneixen els requisits exigits en la normativa de l’Impost sobre el Valor Afegit per ser considerats empresaris o professionals. És un consumidor final, doncs la seva activitat consisteix en la cura i manteniment dels elements comuns, per al que adquireix béns i serveis de diferents professionals, i distribueix posteriorment el cost d’aquestes despeses entre els diferents partícips. No obstant això, aquestes comunitats de propietaris puguin efectivament desenvolupar, en alguns casos, activitats empresarials a títol onerós (arrendament de places de garatge, locals, façanes destinades a publicitat) adquirint la condició de subjectes passius de l’IVA.

Quan la comunitat de veïns no sigui subjecte passiu de l’IVA per no realitzar cap activitat empresarial, els comuners que, no obstant això, sí ostentin la condició d’empresaris o professionals podran exercir el dret a practicar la deducció de les quotes suportades per les adquisicions de béns i serveis efectuades a través de la comunitat si:

– En les factures que documenten les operacions la destinatària de les quals sigui la comunitat de propietaris es consigna, en forma diferent i separada, la porció de base imposable i quota repercutida a cadascun dels citats propietaris.

– Alternativament, si els propietaris estan en possessió d’un duplicat de la factura expedida a nom de la comunitat, encara que en la mateixa no constin els percentatges de base imposable i quota tributària que els corresponguin en funció de la seva participació en la mateixa. Aquests percentatges podran acreditar-se mitjançant un altre tipus de documents (escriptura de divisió horitzontal i obra nova, estatuts de la comunitat, etc). Addicionalment, i a aquests sols efectes, serà vàlid, igualment, que els comuners estiguin en possessió d’una còpia de la factura original emesa a nom de la comunitat i que aquesta còpia sigui certificada o diligenciada per l’administrador de la referida comunitat de propietaris.

Així s’ha recollit recentment en la consulta V3307-16 de 13-Juliol de la Direcció general de Tributs.