En aquesta mena d’hipoteca el banc abona una renda mensual al client a canvi del seu habitatge com a garantia.

Què és una hipoteca inversa?

 • La seva regulació ve recollida en la Llei 41/2007, de 7 de desembre, i es defineix com un crèdit hipotecari del qual el propietari de l’habitatge realitza disposicions periòdiques, o d’una sola vegada, fins a un import màxim.
 • Quan s’aconsegueix aquest import màxim, la persona deixa de disposar de la renda i el deute continua generant interessos.
 • La recuperació del crèdit disposat més els interessos es produeix quan mor el propietari, mitjançant la cancel·lació del deute pels hereus o l’execució de la garantia hipotecària per part del banc.

Requisits per a contractar-la

 • El sol·licitant haurà de tenir un habitatge en propietat i tenir una edat igual o superior als 65 anys o afectada de dependència o amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
 • El deutor disposarà de l’import del préstec mitjançant disposicions periòdiques o úniques.
 • El deute només serà exigible pel banc i la garantia executable quan mori el propietari.
 • L’habitatge hipotecat haurà de taxar-se i assegurar-se contra danys d’acord amb els requisits que estableix la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari.

Quins són els seus avantatges?

 • La persona major o dependent conserva la propietat i pot continuar vivint en l’immoble i fins i tot transmetre’l per herència, encara que amb aquesta càrrega.
 • La seguretat econòmica: la persona major o dependent obté efectiu.
 • L’exempció en el pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en les escriptures d’aquestes operacions.
 • No s’exigeix aval, ja que l’habitatge és la garantia.

I els seus inconvenients?

 • L’aplicació d’un interès elevat, que va augmentant durant la vida del préstec.
 • Elevades despeses de formalització: comissió d’obertura, notaria, registre i taxació, així com la subscripció de l’assegurança de rendes vitalícies.
 • L’habitual no actualització amb l’IPC (poden acordar-se altres fórmules).
 • A vegades els bancs no accepten immobles per sota d’un valor determinat o situats en zones amb un mercat immobiliari inactiu.

En qualsevol cas, es tracta d’un producte financer complex, amb multitud d’opcions i matisos, per la qual cosa sempre serà recomanable l’estudi previ de l’operació per part dels seus assessors de confiança.