Entra en vigor el nou model de subministrament d’informació d’IVA pel qual les societats hauran d’informar de forma immediata de les seves factures.

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, a partir del 1 de juliol de 2017 els contribuents obligats a liquidar l’IVA mensual, hauran d’aportar telemàticament els registres d’IVA en un termini de 8 dies. Previsiblement aquest sistema s’anirà implantant a tots els contribuents d’IVA.

El Subministrament Immediat d’Informació (d’ara endavant, SII) consisteix, bàsicament, en l´emplenament dels Llibres Registre de l’impost a través de la Seu electrònica de l´AEAT mitjançant el subministrament gairebé immediat dels registres de facturació, millorant d’aquesta forma el control tributari.

Implica l´emplenament electrònic de:

 • Llibre Registre de Factures Expedides.
 • Llibre Registre de Factures Rebudes.
 • Llibre Registre de Béns d’Inversió.
 • Llibre Registre d’Operacions Intracomunitàries.
 • Llibre Registre d’Imports en Metàl·lic.

S’estableix un termini general de quatre dies per a la remissió electrònica de la informació des de la data d’expedició de la factura, o des que es produeixi el seu registre comptable (exclosos dissabtes, diumenges i festius nacionals). No obstant això, durant el primer semestre de vigència del SII, el termini per a l’enviament de la informació serà de vuit dies (també exclosos dissabtes, diumenges i festius nacionals).

El col·lectiu que va a ser inclòs obligatòriament en el “SII” està integrat per tots aquells subjectes passius l’obligació dels quals d’autoliquidar l’Impost sobre el Valor Afegit sigui mensual:

 • Grans Empreses (facturació superior a 6 milions de €)
 • Grups d’IVA
 • Inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA)

Avantatges del sistema:

 • Reducció de les obligacions formals, suprimint l’obligació de presentació dels models 347, 340 i 390.
 • S’amplia en 10 dies el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions d’IVA.
 • Major celeritat en les devolucions d’IVA per part de l´AEAT.
 • Disminució dels requeriments d’informació per part de l´AEAT.
 • Obtenció de dades fiscals: Els contribuents podran contrastar la informació dels seus Llibres Registre amb la informació subministrada pels seus clients i proveïdors sempre que estiguin també inclosos en el sistema.
 • Possibilitat de corregir els errors comesos en els enviaments sense necessitat de ser requerit per l´AEAT per a això.

Qualsevol altre subjecte passiu que així ho volgués pot optar per la seva aplicació. Aquesta opció implicarà que la seva obligació d’autoliquidació serà mensual i que a més haurà de romandre en el sistema almenys durant l’any natural pel qual s’exercita l’opció.

L’opció per l’aplicació del SII haurà de realitzar-se durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en el qual hagi de fer efecte. L’opció per a l’exercici 2017 haurà de realitzar-se durant el mes de juny d’aquest any.