La incorrecta inclusió en un fitxer de morosos pot donar dret a una indemnització.

Una recent Sentència del Tribunal Suprem estableix una indemnització a favor d’un particular inclòs en un fitxer de morosos pel mal moral que això li va ocasionar.

En el cas analitzat en la referida Sentència, l’entitat bancària va comunicar a un fitxer de morosos les dades personals d’una persona, com a conseqüència de l’impagament d’un préstec hipotecari, però:

 • Sense haver requerit de pagament al deutor
 • Sense advertir al deutor que, si no pagava, es comunicarien les seves dades al registre de morosos.

El particular afectat va interposar una demanda de protecció de l’honor enfront de l’entitat bancària reclamant una indemnització per danys materials (160.000 euros) i per danys morals (40.000 euros).

El Jugat de 1a Instància va estimar en part la demanda i va fixar una indemnització de 40.000 euros en entendre que s’havia infringit la normativa sobre protecció de dades.

El banc va recórrer i l’Audiència Provincial va donar la raó a l’entitat bancària en considerar que, encara que no s’hagués requerit de pagament al deutor abans d’incloure’l en el fitxer, això no suposava una vulneració del dret a l’honor.

Finalment, el Tribunal Suprem resol el tema i considera que:

 • L’atribució a una persona de la condició de morós i la comunicació d’això a terceres persones afecta a l’honor perquè “existeix una valoració social negativa de les persones incloses en aquests registres”.
 • Resulta d’enorme transcendència que es dugui a terme abans de la inclusió, el previ requeriment de pagament posat que aquest requeriment impedeix que siguin incloses en aquests registres persones que, per un simple descuit, per un error bancari o una altra circumstància similar, han deixat de fer front a una obligació dinerària sense que aquesta dada sigui pertinent per a enjudiciar la seva insolvència.
 • El mal moral constitueix un concepte difícil, per això la jurisprudència ha establert com a base perquè pugui existir un mal moral indemnitzable el que es produeixi un sofriment psíquic que es reflecteixi en ansietat, angoixa, incertesa, temor i altres situacions similars.
 • Són elements a prendre en consideració per a fixar la indemnització:
  1. El temps que el demandant ha romàs inclòs com a morós
  2. La difusió que han tingut les dades
  3. L’angoixa produïda pel procés que l’afectat hagi hagut de seguir per a la rectificació o cancel·lació de les dades.

En el cas de referència, tenint en compte tots aquests paràmetres i les indemnitzacions mitjanes que el Tribunal Suprem ha fixat en altres supòsits similars, es va reduir la indemnització a la quantitat de 10.000 euros, no obstant això, el missatge per a les entitats bancàries és clar, no tot val amb els fitxers de morosos.