El Govern suspèn els desnonaments mentre duri l’estat d’alarma, inclosos els dels “ocupes”.

El dimecres, 23 de desembre, es va publicar en el BOE el RDL 37/2020.

Efectivament, l’article 1 modifica l’article 1 del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, que va ser el que es va aprovar amb el primer estat d’alarma per a protegir a les persones en estat de vulnerabilitat i estableix:

  • La suspensió durant l’estat d’alarma dels procediments de desnonament en el cas de persones econòmicament vulnerables sense alternativa d’habitatge.
  • S’inclou, també, aquells supòsits en els quals hagi finalitzat la vigència de contractes subscrits conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, això és, encara que hagi finalitzat la vigència del contracte, si aquest es va signar amb posterioritat a la reforma dels arrendaments en 1994, també serà aplicable la suspensió.
  • El procediment consistirà a instar un incident de suspensió, on s’haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat.
  • Com a excepció, es recullen aquells casos en els quals l’arrendador estigui, igualment, en situació de vulnerabilitat i el jutge consideri que la seva situació ha de prevaler sobre la de l’arrendatari.

El Reial Decret-Llei, en aquest cas, va més enllà i afegeix un article 1 bis, que estableix:

  • La suspensió de desnonaments que afectin a persones en estat de vulnerabilitat i que estiguin ocupant l’habitatge sense títol, els denominats habitualment “ocupes”.

Les anteriors mesures provocaran, amb gairebé tota seguretat i com ja han advertit diverses associacions de propietaris, la presentació de milers de demandes contra l’estat per atemptar contra el dret fonamental a la propietat privada i a l’exercici d’aquesta, exigint la corresponent responsabilitat patrimonial de l’estat.