Els contribuents de l’Impost de societats han de revisar durant aquest mes de novembre si estan obligats a la presentació del model 232.

En aquesta declaració informativa han de consignar-se les operacions amb persones o entitats vinculades, referides a l’exercici 2021.

Informació a tenir en compte per a la confecció del model 232: 

1) Operacions vinculades que s’han de declarar:

  • Les realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, quan l’import conjunt d’aquestes operacions superi els 250.000 euros, segons el valor de mercat.
  • Les operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascun d’aquesta mena d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros. Es consideren operacions específiques aquelles a les quals no els és aplicable la documentació simplificada, enumerades en els arts. 18.3 LIS i 16.5 RIS.

          – Operacions específiques

    1. Operacions amb persones físiques que tributin en estimació objectiva que la participació individual o conjuntament amb els seus familiars sigui ≥ 25% del capital o fons propis.
    2. Transmissió de negocis, valors o participacions en els fons propis d’entitats no admesos a negociació o admesos en paradisos fiscals.
    3. Transmissió d’immobles i operacions sobre intangibles.
  • Les transaccions del mateix tipus i mateix mètode de valoració, quan l’import del conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat, amb independència de l’import de la contraprestació.

 

2) Altres obligacions del model:

No hi haurà l’obligació de declarar les operacions integrades en un mateix grup de consolidació fiscal.

No hi haurà l’obligació de declarar les operacions realitzades amb els seus membres per les AIE (Agrupació d’Interès Econòmic) i les UTE (Unió Temporal d’Empreses).

que caldrà declarar les operacions o tinença de valors, en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals amb independència del seu import.

 

3) Termini:

La seva presentació es realitzarà per via telemàtica, en el mes següent als 10 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (mes de novembre per a les entitats l’exercici de les quals finalitzi el 31 de desembre).

Finalment, a manera recordatòria, en aquest mes de novembre tenim l’opció d’acollir-nos als següents règims especials: