El proper 6 d’abril s’inicia la campanya de Renda 2015, que finalitzarà el 30 de juny. Aquest és el primer exercici en el qual s’aplicarà la Reforma Fiscal (Llei 26/2014, per la qual es modifica la Llei 35/2006 de l’IRPF). A diferència d’anteriors reformes, no tots els contribuents veuran reduïda la seva “factura” amb Hisenda. A més, l’anunciada reducció de les tarifes de l’impost ja va suposar una rebaixa en la nòmina de gener de 2015 i posteriorment una altra a meitat d’any, en la qual el Govern va anticipar la disminució de tarifes del 2016.La segona novetat és la que fa referència a la nova plataforma informàtica de l´AEAT dissenyada per a aquesta campanya, anomenada “Renda Web”. L’aspecte més significatiu és que s’integra esborrany i programa PADRE en un mateix sistema, de tal forma que no ha de descarregar-se cap aplicació. D’aquesta manera, podrà accedir-se a la liquidació a través de mòbil, tablet o ordinador. Passem a descriure els principals punts que ha de tenir en compte a l’hora de confeccionar la declaració de Renda, en els quals incloem enllaços a algunes de les nostres entrades de blog realitzades al llarg de l’any sobre la matèria. Li recomanem que, en cas de validar l’esborrany, prèviament revisi tota la informació personal i econòmica, ja que pot contenir errors. No oblidem que l’esborrany és una proposta de declaració.

1. Declaració individual o conjunta: tingui’s en compte que l’esborrany de l’IRPF no sempre opta per la modalitat de declaració més favorable al contribuent, especialment si vostè va consignar l’opció de tributació individual en fer la petició d’esborrany per a 2015 (casella 111 de la declaració de renda del 2014), i ara és preferible la modalitat conjunta.

2. Situació familiar: Hisenda desconeix si ha tingut algun fill en l’exercici o han canviat les seves circumstàncies personals i familiars. Aquestes es determinen a 31 de desembre. A títol enunciatiu, els requisits per aplicar el mínim per descendents són: a. menor de 25 anys (excepte descendents amb discapacitat); b. que convisquin amb el contribuent; c. que el descendent no hagi obtingut en l’exercici 2015 rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les rendes exemptes de l’impost i d. que el descendent no present declaració de l’IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

Així mateix, si té dret a la deducció per maternitat o alguna de les deduccions familiars per descendent / ascendent discapacitat, família nombrosa o monoparental amb 2 fills i sense dret a percebre anualitats.

3. Rendes exemptes: conservi la justificació de les dietes exemptes per desplaçament, així com aquelles derivades de treballs realitzats a l’estranger (expatriats, art. 7.p), especialment si es tracta d’imports elevats.

No oblidi el nou supòsit d’exempció dels guanys patrimonials per a majors de 65 anys que reinverteixin l’import obtingut per la venda en la constitució d’una renda vitalícia assegurada.

Finalment, convé recordar que es manté l’exempció per reinversió d’habitatge habitual.

4. Rendiments del treball: són deduïbles les quotes satisfetes a sindicats (per imperatiu legal no es posa a la disposició d’Hisenda), a col·legis professionals (quan la col.legiació tingui caràcter obligatori), així com les despeses de defensa jurídica derivats de litigis amb el pagador, amb el límit de 300 euros anuals.

5. Guanys patrimonials: desapareixen els coeficients de correcció monetària, així com l’aplicació dels coeficients d’abatiment.

No obstant això, s’ha habilitat un règim transitori pel qual serà possible aplicar aquests coeficients en tant la suma dels imports de les transmissions no excedeixi de 400.000 euros per contribuent. Això obligarà a tenir un control de les mateixes.

En conseqüència, cobra importància la determinació del preu d’adquisició (inclourà en el seu cas, tractant-se d’immobles, millores), així com el preu de transmissió, del qual es pot restar els costos associats a l’operació (p.e. en cas d’immobles, la plusvàlua municipal, comissió de l’intermediari…).

En cap cas tributa la transmissió d’habitatge habitual per majors de 65 anys o persones en situació de dependència, ni la dació en pagament d’habitatge habitual.

Recordi consignar com a guany patrimonial (a la base general) les quantitats rebudes pel Pla Pive-8 o totes aquelles subvencions públiques per a la compra d’un habitatge, entre d´altres.

6. Rendiments activitat econòmica: vegeu la nostra entrada de blog sobre despeses deduïbles en l’IRPF.

Com a recordatori addicional, les primes de les assegurances de malaltia satisfetes pel contribuent, en la part que correspongui a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, tenen la consideració de despesa deduïble, amb el límit de 500 euros anuals per cadascun d’ells.

7. Arrendament d’immobles: si vostè és l’arrendador, convé conservar tots els justificants relatius a despeses de comunitat, tributs, reparacions, assegurances de l’habitatge, interessos d’hipoteca, i en general, totes les despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests rendiments. A més és deduïble l’amortització de l’immoble. Quan l’immoble llogat es destini a habitatge, la renda neta positiva del lloguer es reduirà en un 60%.

8. Deducció per lloguer d’habitatge: si es tracta d’habitatge habitual, per als contractes de lloguer anteriors a 1 de gener de 2015 (havent abonat quantitats abans d’aquesta data), es manté la deducció estatal del 10,05% de les quantitats pagades en l’exercici, sempre que la base imposable total del contribuent sigui inferior a 24.107,20 euros anuals.

9. Deducció habitatge habitual i deduccions autonòmiques: amb data 1 de gener de 2013 es va suprimir la deducció per inversió en habitatge habitual. No obstant això, es manté un règim transitori per a aquells contribuents que la van adquirir amb anterioritat.

Convé revisar el llistat de deduccions autonòmiques. Per a la seva consulta detallada, s’adjunta enllaç a l´Addenda normatiu a la web de l´AEAT.

10. Finalment, pel que fa al pagament del deute tributari d’IRPF, recordar-li que es pot domiciliar el pagament fins al dia 25 de juny. En aquest cas, el càrrec en compte es realitzarà el dia 30 de juny. A més, es pot optar per fraccionar el pagament, sense recàrrec ni interessos. (40% restant el 7 de novembre de 2016).

Li recomanem, finalment, l’adequada planificació de l’IRPF durant el mateix exercici. Escometre la declaració un cop iniciada la campanya de renda limita qualsevol opció encaminada a rebaixar la “factura” amb Hisenda. Remetem a l’entrada de blog en la qual vam parlar sobre la planificació fiscal de l’IRPF 2015, publicada el passat mes de novembre.