El 23 de novembre es va publicar el Reial Decret-llei 19/2022 de 22 de Novembre, pel qual s’estableix un Codi de Bones Pràctiques per a la millora dels préstecs hipotecaris.

L’augment de la pujada de l’Euribor està afectant les famílies més vulnerables i per això el Govern ha aprovat un nou Codi de Bones Pràctiques, això és, un conjunt de mesures perquè els ciutadans tinguin opcions que els permetin esmorteir la càrrega hipotecària.

D’aquesta manera, es millora l’actual Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris vulnerables que va ser aprovat en 2012, a fi d’adaptar-ho a la situació actual.

Nou Codi de Bones Pràctiques

S’aplica a les persones físiques titulars d’hipoteques sobre l’habitatge habitual, sempre que:

  • El preu d’adquisició no superi els 300.000 euros
  • S’hagin constituït fins al 31 de desembre de 2022.

Hauran de reunir els següents requisits:

  • Renda de la unitat familiar inferior als 29.400 euros anuals.
  • Quota hipotecària superior al 30% de la renda de la unitat familiar.
  • Haver experimentat un augment de la càrrega hipotecària d’almenys un 20%.

En què consisteixen les mesures?

Existeixen diverses possibilitats:

  • Congelar la quota durant 12 mesos.
  • Reducció del tipus d’interès aplicable al principal que s’ajorni.
  • Allargament de les quotes del préstec de fins a 7 anys més.

A més:

  • es redueixen els costos de conversió de les hipoteques de tipus variable a tipus fix.
  • s’eliminen les comissions d’amortització anticipada i per conversió durant 2023.

Finalment, s’ha de tenir en compte que el Codi de Bones Pràctiques serà d’adhesió voluntària per part de les entitats financeres i d’obligat compliment una vegada subscrits.