La nova Llei del Registre Civil fa desaparèixer el Llibre de Família tal com el coneixíem fins ara.

La Llei 6/2021 de 28 d’abril, que va entrar en vigor el 30 d’abril de 2021 suposa una aposta per la modernització del Registre Civil, atès que es tracta d’un servei essencial per a la ciutadania.

Quines són les principals novetats?

  • S’implanta un nou model de Registre Civil:
  • Únic per a tota Espanya
  • Informatitzat
  • Accessible electrònicament

Aquesta implantació serà progressiva i s’iniciarà a Madrid i Barcelona.

  • Deixen d’expedir-se els llibres de família en suport físic.

Els expedits amb anterioritat continuaran tenint els mateixos efectes que fins ara, però els nous estaran digitalitzats.

  • Cada ciutadà tindrà una fitxa personal única, on constarà tot el seu historial civil. Amb la inscripció de naixement, se li assignarà un Codi Personal de Ciutadania.
  • Es possibilita que els notaris puguin autoritzar els expedients previs a la celebració dels matrimonis, tràmit fins ara només podia dur a terme el Registre Civil.
  • S’agilita el procediment de canvi de cognoms i fins i tot d’identitat, en casos de violència masclista.