Encara que el treballador es pari a fer la compra a la sortida del treball, si sofreix un accident en emprendre la volta al treball, es considera “in itinere” i, per tant, laboral.

Si anteriorment havíem establert que no es considera accident laboral el sofert per un treballador en el porxo de la seva casa, quan es dirigia al treball, en el present suposat, una petita parada per comprar iogurts, no desvirtua el caràcter laboral de l’accident sofert per una treballadora, mentre tornava a casa després del treball.

El passat 17 d’abril, la Sala social del Tribunal Suprem va dictar la Sentencia núm. 409/2018 en Unificació de Doctrina, per la qual considerava accident laboral “in itinere” el sofert per una treballadora que, abans d’iniciar la volta a casa després de la jornada laboral, es va parar en un supermercat proper al treball per comprar iogurts.

En el supòsit que ha donat lloc a la Sentència de l’Alt Tribunal, la treballadora, després de finalitzar la seva jornada, va comprar els iogurts i, seguidament, va agafar un autobús per tornar al seu domicili, sent que, en el trajecte l’autobús va frenar bruscament, la qual cosa va causar unes lesions a la treballadora, que van donar lloc a un procés d’Incapacitat Temporal (IT).

La Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals va considerar que la contingència havia de ser considerada comuna i no laboral, la qual cosa va donar lloc a la impugnació de la treballadora.

Tant el Jutjat social núm. 2 de Càceres, com la Sala social del TSJ d’Extremadura van ratificar en sengles fallades que la contingència havia de considerar-se comuna i no laboral, la qual cosa ha estat revocat per la Sentència del Tribunal Suprem.

Segons l’establert en l’art. 156.2.a de la Llei General de la Seguretat Social “Tindran la consideració d’accidents de treball els que sofreixi el treballador en anar o en tornar del lloc de treball”.

A criteri de la Sala, per tenir la condició de laboral, han de donar-se els següents requisits:

  • TELEOLÒGIC: Que la finalitat del desplaçament estigui determinada pel treball.
  • GEOGRÀFIC: Que l’accident es produeixi en el trajecte habitual entre el domicili del treballador i el lloc de treball.
  • CRONOLÒGIC: Que l’accident es produeixi dins del temps que habitualment s’inverteix en aquest desplaçament.
  • IDONEÏTAT DEL MITJÀ: Que el trajecte es realitzi amb el mitjà de transport habitualment utilitzat.

Tant en primera com en segona Instància, les sentències van considerar que no es donava el requisit cronològic per considerar l’accident laboral, tenint en compte la parada realitzada per la treballadora, per realitzar una compra personal, tot i que aquesta havia estat de curta durada.

Per contra, el Tribunal Suprem entén que l’accident sofert per la treballadora ha de considerar-se laboral ja que, no considera que existeixi ruptura cronològica pel fet que la treballadora s’hagi demorat menys d’una hora a iniciar el trajecte de tornada a casa, sent aquesta demora “irrellevant segons el parer d’aquesta Sala”.