Dijous que ve 8 de març de 2018, tindrà lloc la Vaga General convocada per, entre uns altres, Confederació Intersindical, Sindicat de Comissions de Bases, Confederació General de Treballadors (CGT), així com els Sindicats majoritaris Unió General de Treballadors (UGT), Comissions Obreres (CCOO), han convocat aturs parcials de 2 hores.

A continuació, detallarem una sèrie de punts bàsics que, tant les Empreses com els Treballadors de les mateixes han de tenir en compte a l’efecte de conèixer quina és la forma legal de procedir davant aquest atur general:

 • La Vaga és un dret fonamental i individual dels Treballadors i Treballadores especialment protegit. Tots els empleats/des titulars d’una relació laboral, ja sigui ordinària o especial, tenen dret a secundar-la total o parcialment el dia 8 de març. Així mateix, el Treballador o Treballadora, pot sumar-se a la vaga o abandonar-la, si prèviament s’ha adherit a la mateixa.
 • Els treballadors que s’uneixin a la vaga no estan obligats a comunicar-ho a l’Empresa prèviament, per la qual cosa probablement fins al dia 8 de març, les Empreses no tinguin coneixement de quin Treballadors / Treballadores han decidit sumar-se a la vaga.
 • Com a recomanació general a les Empreses, no han de requerir als empleats/des perquè informin sobre si van a exercir o no el seu dret a subscriure’s a la vaga, ja que aquest gest podria interpretar-se com una actuació per desincentivar la participació dels mateixos en la vaga o, la qual cosa és el mateix, podria considerar-se una violació de l’esmentat dret.
 • Sí és possible, als efectes merament informatius, sol·licitar als empleats/des, sense cap exigència, sobre si van a exercir o no el seu dret a subscriure’s a la vaga, a l’efecte de garantir el dret a treballar d’aquells que no desitgin secundar la vaga.
 • El Comitè d’empresa, els delegats de personal o els propis treballadors i treballadores poden sol·licitar a l’Empresa la convocatòria d’una Assemblea, amb un preavís de 48 hores, per tractar el tema de la vaga. L’Empresa haurà de facilitar un lloc del centre de treball per dur a terme aquesta assemblea, però aquesta haurà de dur-se a terme fora de l’horari laboral. Atenent al poc temps que existeix entre la convocatòria i l’atur, i la situació excepcional per la qual es convoca la vaga, en aquesta ocasió no serà possible complir amb el termini de preavís.
 • L’exercici del dret a vaga per part dels treballadors i treballadores és una de les causes de la suspensió del contracte de treball i, en conseqüència, les obligacions de “treballar” per part de l’empleat/da i “remunerar” per part de l’Empresa queden exonerades.
 • El treballador o treballadora en vaga no percep el salari corresponent als dies o hores no treballades. El dret de vaga repercuteix tant sobre el salari base com sobre els complements salarials, incloent-se la part proporcional de retribució del descans setmanal com la part proporcional de les pagues extraordinàries, així com la part proporcional de beneficis, únicament s’exclou en les prestacions extrasalarials.
 • Les vacances no es veuran afectades per l’exercici del dret de vaga, ni en la seva durada ni en el seu pagament.
 • Durant la durada de la suspensió de contracte, les obligacions d’ambdues parts es mantenen d’igual forma.
 • En cap cas, es poden exercir per part de les Empreses mesures disciplinàries contra els treballadors i treballadores pel fet d’exercir el seu dret de vaga. Tampoc es pot substituir als “vaguistes” per part de l’Empresa.
 • Excepcionalment, la llei permet que les Empreses puguin establir serveis mínims de manteniment i seguretat per evitar danys en el patrimoni de l’Empresa durant la jornada de vaga. En aquest cas, s’hauran d’acordar aquests serveis mínims i designar aquells treballadors que hagin d’encarregar-se de la prestació dels mateixos.
 • Quant a la Cotització a la Seguretat Social, si està afectada la totalitat de la jornada, se suspèn l’obligació de cotitzar, si la vaga afecta a part de la jornada (parcialment), únicament existeix l’obligació de cotitzar per la retribució percebuda en part proporcional al temps treballat.
 • Les companyies han d’estar preparades i adoptar les mesures que siguin raonables en el cas que existeixi la possibilitat de danys personals o materials en la companyia. En qualsevol cas, aquestes mesures dependran de les circumstàncies de cada Empresa.

Respecte als serveis mínims dels serveis públics a Catalunya, s’ha publicat l’Ordre ESS / 219 / 2018 d’1 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que han de prestar-se en la jornada de vaga del 8 de març.