A partir d’aquest 1 d’abril, el permís de paternitat passa a ser de 8 setmanes i s’augmentarà 4 setmanes anuals, fins a 2021, que aquest permís serà, igual que el de la mare biològica, de 16 setmanes.

El passat 7 de març es va publicar el Reial decret – Llei 6/2019, de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre Dones i Homes en el Treball i l’Ocupació, el qual recull diversos canvis normatius de gran rellevància, entre els quals es troba la modificació d’aquesta prestació per naixement de fill.

En primer lloc, en la modificació de l’art. 48.4 de l’Estatut dels Treballadors, es canvia el nom de les prestacions, passant a ser la prestació de la “mare biològica” i el permís del “progenitor diferent a la mare biològica”, conegut fins ara com a permís per paternitat.

A partir del pròxim 1 de gener de 2021, el naixement, que comprèn el part i la cura de menor de dotze mesos, suspendrà el contracte de treball de la mare biològica durant 16 setmanes, de les quals seran obligatòries les sis setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa, per a assegurar la protecció de la salut de la mare, podent avançar la suspensió 4 setmanes amb anterioritat al part.

De la mateixa manera, el naixement suspendrà el contracte de treball del progenitor diferent de la mare biològica durant 16 setmanes, a partir del pròxim 1 de gener de 2021, de les quals seran obligatòries les sis setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa.

Un altre canvi important és que la suspensió del progenitor diferent a la mare biològica (per anar acostumant-nos a la nova nomenclatura), s’iniciarà immediatament a partir del part pel que, si bé no se suprimeixen de forma expressa els permisos establerts en els convenis col·lectius d’aplicació a cada cas, que eren de 2 o 3 dies, aquests permisos queden extingits de facto, ja que la suspensió s’ha d’iniciar, almenys, el dia del naixement del menor o menors.

Per tant, a partir del 1 d’abril, la suspensió per “paternitat”, passa a ser de 8 setmanes, de les quals 2 han de gaudir-se obligatòriament, de forma ininterrompuda després del part. Igualment, la mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor, fins a 4 setmanes de la seva suspensió de gaudi no obligatori.

A partir del 1 de gener de 2020, la suspensió de l’altre progenitor serà de 12 setmanes, de les quals les 4 primeres hauran de gaudir-se de forma ininterrompuda immediatament després del part i, a més, la mare biològica podrà cedir fins a 2 setmanes del gaudi no obligatori que disposa.

En els casos d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, a partir del 1 d’abril de 2019, cada progenitor disposarà d’un període de suspensió de 6 setmanes a gaudir de forma obligatòria a partir de l’adopció o acolliment, més un total a repartir de 12 setmanes, que podran repartir-se el gaudi, dins de l’any següent al fet causant, sent que el màxim de permís individual serà de 10 setmanes.

A partir del 1 de gener de 2020 en casos d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, cada progenitor disposarà d’un període de suspensió de 16 setmanes, de les quals 6 setmanes s’hauran de gaudir de forma obligatòria a partir de l’adopció o acolliment, dins de l’any següent al fet causant.

En el cas de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples, aquests permisos s’ampliaran en 2 setmanes addicionals per a cada progenitor, per cada fill diferent del primer, igual que en el cas de discapacitat del fill/a en el naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, en aquest cas els permisos de cada progenitor s’ampliarà en 2 setmanes.

Aquestes mesures pretenen igualar la dedicació a cura dels menors entre homes i dones, haurem d’esperar per a corroborar que aquesta ampliació de la suspensió de “paternitat”, realment es tradueix en una dedicació més igualitària en la cura dels fills/es.