Els complements salarials, incloent la prima de producció, són absorbibles pel nou Salari Mínim Interprofessional (d’ara endavant, SMI).

La Sala social de l’Audiència Nacional, en Sentència recent, ha desestimat les pretensions de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d’UGT, a la qual es van adherir els sindicats CC.OO i ÚS, relatives al fet que, en el procediment de Conflicte Col·lectiu de Modificació Substancial de les Condicions de Treball (art. 41 ET), que ha donat lloc a la Sentència, per la  Sala declarés l’obligació de l’empresa d’abonar el SMI que, actualment, després de l’última modificació amb la publicació del RD 1.462/2018 de 21 de desembre, és de 900.-€ mensuals per 14 pagues, import al qual caldria addicionar, els complements salarials que els treballadors i treballadores de l’Empresa, venien percebent fins avui.

Així les coses, la fallada de l’Audiència Nacional afirma que els complements salarials són absorbibles per la pujada del SMI, incloent la prima de producció que venien percebent els treballadors i treballadores, contravenint el criteri dels sindicats que entenen que la prima de producció és un variable que retribueix un major esforç dels treballadors i treballadores i que, per tant, hauria d’entendre’s com un concepte Indemnitzatori i no salarial, per la qual cosa no seria un concepte absorbible per la pujada del SMI.

Segons el criteri de la Sala, recollit en la Sentència ara analitzada “es descarta que no càpiga la compensació i absorció dels complements salarials, així com de la prima de producció”, per la qual cosa els mateixos, poden ser absorbits per la pujada del SMI.

En el cas jutjat, segons consta en fets provats, els treballadors i treballadores van percebre una mitjana salarial de 13.300.-€, comptabilitzant la prima de productivitat percebuda per aquests.

En entendre de la Sala “(…) les regles de compensació no poden desbordar el mandat legal, on queda perfectament clar que, la compensació i absorció està referida, en el seu conjunt al còmput anual, amb el propi SMI, és a dir, amb 12.600 euros anuals en 2019”. Argumenta el seu criteri l’alt Tribunal recollint que “si no fos així, es desbordaria la finalitat del SMI i es buidaria de contingut la negociació col·lectiva i l’autonomia de les parts”.

Cal destacar que aquesta fallada no és ferma i que els Sindicats ja han anunciat que interposaran Recurs davant la Sala social del Tribunal Suprem però, en tot cas, hem d’entendre que tots els conceptes salarials són absorbibles per la pujada del SMI, excepte aquells expressament exclosos, com és el cas dels conceptes establerts en l’art. 26.3 del RD Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors.