Els treballadors que presten serveis a temps parcial, NO poden fer hores extres, però sí que poden realitzar hores complementàries.

Des que les Empreses estan obligades a registrar les jornades de treball, els sorgeixen dubtes sobre la legalitat que els treballadors i treballadores a temps parcial, puguin realitzar més hores de les establertes inicialment en la seva jornada laboral.

Hores complementàries són aquelles que pot realitzar un treballador contractat a temps parcial, sempre que Empresa i empleat “Part – time” hagin pactat, per escrit, la possibilitat de poder realitzar aquest tipus d’hores.

Aquestes hores s’estableixen a fi de poder donar cobertura a possibles necessitats productives de les Empreses, sense necessitat d’augmentar la seva plantilla laboral, segons el que s’estableix en l’art. 12 del Reial Decret – Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula l’Estatut dels Treballadors.

Segons el que s’estableix en la norma, aquest pacte d’hores complementàries, podrà acordar-se en el moment de la celebració del contracte a temps parcial o amb posterioritat a aquest, però constituirà, en tot cas, un pacte específic respecte al contracte i, sempre, ha d’establir-se per escrit i únicament amb aquells treballadors i treballadores amb una jornada de, almenys 10 hores setmanals, en còmput anual.

El nombre d’hores complementàries pactades no podrà excedir, en cap cas, el 30% de la jornada ordinària, tret que el conveni estableixi un altre % superior que, en cap cas, podrà excedir del 60% de la jornada ordinària de l’empleat.

La realització de les hores complementàries ha de comunicar-se per part de l’Empresa, com a norma general, amb un preavís mínim de 3 dies.

L’empleat pot renunciar a la realització d’aquestes hores complementàries, transcorregut el primer any de la subscripció de l’acord inter – parts, mediant un preavís de 15 dies naturals si es produeix algun dels supòsits que a continuació es detallen:

  • L’atenció de les responsabilitats familiars recollides en l’art. 37.5 del ET.
  • Per necessitats formatives, sempre que s’acrediti la incompatibilitat horària.
  • Per incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial.

En tot cas, si el treballador o treballadora es nega a realitzar les hores complementàries prèviament pactades contractualment, no suposarà un incompliment i, per tant, no seria sancionable.

Igualment, els empleats, amb contracte indefinit i una jornada parcial inferior a 10 hores setmanals podran, voluntàriament, subscriure acord de realització d’hores complementàries, les quals no podran excedir del 15% de la jornada ordinària, tret que el conveni estableixi un altre % superior que, en cap cas, podrà excedir del 30% de la jornada ordinària de l’empleat.

En tot cas, les Empreses hauran de respectar la jornada màxima legalment establerta i els descansos setmanals.

Les hores complementàries efectivament realitzades es retribuiran com a ordinàries, computant-se a l’efecte de bases de cotització a la Seguretat Social i períodes de manca i bases reguladores de les prestacions. A aquest efecte, el número i retribució de les hores complementàries realitzades s’haurà de recollir en el rebut individual de salaris i en els documents de cotització a la Seguretat Social.

Recordem a les Empreses que l’obligació de registrar la jornada de laboral dels temps parcials, no és nova, sent necessari tenir un control diari de la mateixa i és obligatori, al seu torn, lliurar còpia del resum mensual de jornades a l’Empleat, on ha de recollir-se, si escau, les hores complementàries realitzades.

Les Empreses han de tenir summa cura amb el registre de les jornades a temps parcial ja que, en aquests casos, l’incompliment de registre comporta que el contracte s’entengui realitzat a temps complet, excepte prova en contrari la qual cosa, si no existeix registre de la jornada laboral, resulta altament difícil per a les Empreses.