El Tribunal Suprem condemna a una empresa de reclamació de deutes a indemnitzar amb 10.000 euros a una dona inclosa en un fitxer de morosos.

Efectivament, la recent Sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2018,  assenyala que no cal incloure en un fitxer de morosos als clients que legítimament discrepen de l’existència i quantia del deute que els exigeix la companyia.

En el cas analitzat, Vodafone va cedir a l’empresa Serra Capital un crèdit de 297,80 euros que afirmava tenir enfront de la seva clienta, aquesta no estava conforme amb aquesta quantitat, que incloïa una sèrie de penalitzacions, per la qual cosa únicament va abonar l’import de 97,80 euros.

Serra Capital va comunicar les dades de la clienta a dos fitxers de dades sobre solvència patrimonial (Equifax i Experian), per un deute de 200 euros i aquests fitxers van comunicar al seu torn les dades a diverses entitats creditícies. Amb posterioritat la clienta va sol·licitar una targeta de crèdit a Banc Popular i li va ser denegada per estar inclosa en un fitxer de morosos.

Doncs bé, destaca l’alt Tribunal que:

  1. Aquests registres només poden incloure a aquells deutors que no poden o no volen, de manera no justificada, pagar els seus deutes, no a aquells que les discuteixen. Si el titular de les dades considera legítimament que no deu el que se li reclama, la falta de pagament no és indicativa de la insolvència.
  2. La inclusió en els registres de morosos no pot ser utilitzada per les grans empreses per obtenir el cobrament de les quantitats que estimen pertinents, emparant-se en el temor a la denegació d’accés al sistema creditici que suposa aparèixer en un fitxer de morosos.
  3. El pagament parcial de les factures discutides no constitueix un reconeixement de la certesa del deute. Al contrari, el fet que la clienta pagui uns conceptes i no uns altres (penalitzacions) constitueix un indici de serietat de la postura de la consumidora ja que no ha buscat l’excusa de la incorrecció d’algunes partides, per deixar de pagar tots els serveis utilitzats.
  4. Serra Capital no pot argumentar que Vodafone li va assegurar la veracitat del crèdit ja que abans d’incloure les dades en els registres de morosos va haver d’assegurar-se de la certesa i pertinència dels mateixos, al no haver-ho fet, va incomplir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a més va vulnerar el dret a l’honor de la demandant.