Per fi, in extremis i quan únicament quedava un sol dia per a la finalització, Agents socials i Govern, han aconseguit un acord per a prorrogar els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació per Força major, fins al 31 de gener de 2021.

Ahir, 30 de setembre, es va publicar en el BOE el Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en matèria de l’ocupació, el qual, en el seu article 1, estableix que es prorroguen tots els ERTES basats en l’article 22 del Reial Decret-Llei 8/2020, com a màxim, fins al 31 de gener de 2021.

En tot cas, el que no es mantenen són les bonificacions de les quotes de seguretat social, que es limiten, exclusivament, als supòsits que detallarem en la present anàlisi.

Es crea una nova figura, que és la de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació per impediments o limitacions d’activitat.

Podran acollir-se a aquest nou ERTE empreses i entitats que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball, a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitàries adoptades per les autoritats.

La durada d’aquests ERTES quedarà limitada al mateix temps que duri aquest impediment o limitació i tindran les següents bonificacions de quotes de seguretat social:

 • Empreses de menys de 50 treballadors: el 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament.
 • Empreses de 50 treballadors o més: el 90% de l’aportació empresarial durant el període de tancament.

També podran acollir-se a aquesta modalitat, les empreses o entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat, a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats.

Les exoneracions de quotes de seguretat social a les quals tindran dret aquestes empreses, són les que a continuació detallem:

Empreses de menys de 50 treballadors:

 • 100% d’exempció de l’aportació empresarial a l’octubre
 • 90% d’exempció de l’aportació empresarial al novembre
 • 85% d’exempció de l’aportació empresarial al desembre
 • 80% d’exempció de l’aportació empresarial al gener de 2021

Empreses de 50 treballadors o més:

 • 90% d’exempció de l’aportació empresarial a l’octubre
 • 80% d’exempció de l’aportació empresarial al novembre
 • 75% d’exempció de l’aportació empresarial al desembre
 • 70% d’exempció de l’aportació empresarial al gener de 2021

Les empreses que apliquin exoneració de les quotes de seguretat social, queden compromeses a un nou període de manteniment de l’ocupació, durant 6 mesos.

En el cas que l’empresa estigués prèviament obligada al manteniment d’ocupació durant 6 mesos, l’inici del còmput dels 6 mesos de manteniment d’ocupació, derivats de les bonificacions d’aquest RD-Llei, serà a partir de la finalització del compromís anterior. En definitiva, aquesta obligació s’estendrà, en aquests casos, per un període total de 12 mesos.

Per als ERTES per causes ETOP (derivades del COVID-19), es manté el procediment abreujat de l’article 23 del Reial-Decret Llei 8/2020, fins al pròxim 31 de gener de 2021, amb l’informe potestatiu de la Inspecció de Treball i la prioritat de formar comissió negociadora, per part dels sindicats més representatius o representatius del sector, enfront de la comissió ad hoc formada pels treballadors i treballadores de l’empresa i la tramitació d’aquests ERTES pot iniciar-se durant la vigència dels ERTES de força major.

En el cas de negociar-lo amb posterioritat, els efectes d’aquest nou ERTE per causes ETOP, es retrotrauran l’endemà de la finalització del ERTE per causa de força major es retrotreuen els seus efectes a la data de finalització d’aquest.

La norma, també estableix la possibilitat de tramitar davant l’Autoritat Laboral competent, previ acord en període de consultes, la pròrroga d’aquests ERTES, en cas que la seva finalització estigués prevista abans del 31 de gener de 2021.

Es manté la prohibició de realitzar hores extraordinàries, ni externalitzar l’activitat, tret que es tracti de funcions que no pugui realitzar el personal de l’empresa.

Tal com s’havia anunciat prèviament, s’estableix l’extensió de la prestació de desocupació amb reposició de prestacions (comptador a zero) i la no exigència del període de manca, de la mateixa manera, fins al 31 de gener de 2021.

A més, i el més important, aquestes prestacions de desocupació s’abonaran a raó del 70% de la base reguladora de cada treballador o treballadora, amb els límits de quanties màximes i mínimes establerts legalment.

Això és una millora important, en tant que les prestacions ordinàries de desocupació, a partir del 6 mes de prestació, s’abona el 50% de la base reguladora.

La prestació de desocupació per als fixos-discontinus, queda assegurada fins al 31 de gener de 2021, encara que la seva prestació finalitzi amb anterioritat a aquesta data, excepte reincorporació al lloc de treball.

Finalment, es fa un apartat especial per a les Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.

Tindran aquesta condició les empreses el Codi de Classificació de les quals Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-9) estigui recollit en l’ANNEX de la present norma.

També s’inclouen en aquest apartat, les empreses el negoci de les quals depengui, indirectament o en la seva majoria, d’alguna de les empreses que el seu CNAE-09 es recullen en l’ANNEX, o bé formin part de la cadena de valor d’aquesta.

Perquè es reconegui aquesta condició d’empresa “dependent”, la facturació de l’exercici 2019 ha d’haver-se generat, almenys, en un 50% en operacions realitzades directament amb aquestes empreses, o bé que la seva activitat real depengui, indirectament, de la desenvolupada per les empreses que els seus CNAE-09 estiguin recollits en la present norma.

Perquè es reconegui la condició d’Empresa pertanyent a sectors amb una elevada taxa de cobertura per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, o bé empresa dependent, s’haurà de realitzar un procediment davant l’Autoritat Laboral competent, aportant una memòria tècnica explicativa del per què es té aquesta condició, així com aportant tots els mitjans de prova que acreditin aquesta condició.

L’Autoritat Laboral, igual que amb la resolució dels ERTES, tindrà un termini de 5 dies per a emetre resolució, sent que si se supera aquest termini i no hi ha resolució expressa, s’entendrà estimada per silenci administratiu positiu.

Aquestes empreses, es beneficiaran de les bonificacions o exoneracions de quotes de seguretat social, que a continuació es detallen:

 • Empreses de menys de 50 treballadors: el 85% de l’aportació empresarial durant el període comprès entre octubre de 2020 i gener de 2021.
 • Empreses de 50 treballadors o més: el 75% de l’aportació empresarial durant el període comprès entre octubre de 2020 i gener de 2021.

La Tresoreria General de la Seguretat Social verificarà les activitats de les empreses sol·licitants, amb l’activitat comunicada a l’efecte de cotització.

Per descomptat, aquestes exoneracions són incompatibles amb qualssevol de la resta d’exempcions recollides en el present RD-Llei.

Ara com ara, tant empreses, treballadors i treballadores, tindran una treva, almenys fins al pròxim 31 de gener de 2021.

Serà aquesta l’última pròrroga? El mes vinent de gener, sortirem de dubtes.