Un creditor pot embargar el salari, sou, pensió, una retribució o el seu equivalent d’un ciutadà. Però això està subjecte a uns límits legals establerts per l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament civil.Així Hisenda, la Seguretat Social, els Bancs o altres creditors hauran de respectar les limitacions que comentem a continuació. Per això és imprescindible sempre que es rebi un embargament d’aquest tipus verificar que s’ha complert la normativa que limita aquests imports.El Govern estableix cada any un Salari Mínim Interprofessional (SMI). Per aquest any 2015 són 648,60 euros. Aquesta renda bàsica de supervivència no és embargable. A partir d’aquí s’estableixen una sèrie de trams.Fins al primer SMI (648,60): 0 euros embargables.Fins a 2 vegades el SMI (648,60 -1.297,20 €): el 30%: 194,58 euros.Fins a 3 vegades el SMI (1.297,20 – 1.945,80 €): el 50%: 324,30 euros.Fins a 4 vegades el SMI (1.945,80 – 2.594,40 €): el 60%: 389,16 euros.Fins a 5 vegades el SMI (2.594,40 – 3.243,00 €): el 75%: 486,45 euros.Per a qualsevol quantitat que excedeixi de 3.243,00: el 90% de l’excés.D’aquesta manera, a algú que disposi de rendes que suposin els següents imports mensuals a percebre nets, li serien embargables les següents quantitats:1.000 euros d’ingressos: 0+105,42= 105,42 euros embargats.2.000 euros d’ingressos: 0+194,58+324,30+32,52= 551,40 euros embargats.3.000 euros d’ingressos: 0+194,58+324,30+389,16+304,20= 1.212,24 euros embargats.4.000 euros d’ingressos: 0+194,58+324,30+389,16+486,45+681,30= 2.075,79 euros embargats.Finalment comentar que existeixen algunes precisions sobre aquest tema que podrien fer variar els imports segons les càrregues familiars que suporti la persona embargada i que pot fer oscil·lar els imports entre un 10 i un 15%.