El Tribunal Superior de Justícia de Galícia condemna a l’Ajuntament de Vigo pel soroll provocat en les festes de Nadal.

La Sentència de 29 de Maig de 2024 del Tribunal Superior de Justícia de Galicia, dona la raó a la demandant, que va reclamar pel soroll provocat pel mercat temàtic de Nadal i el parc d’atraccions situats prop del seu domicili.

La veïna afectada va interposar recurs contenciós administratiu sol·licitant la protecció dels drets fonamentals de la persona, per vulneració del dret a la intimitat de l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i del dret a la inviolabilitat del domicili de l’article 18.2 de la Constitució espanyola, enfront de la inactivitat de l’Ajuntament de Vigo pel soroll ocasionat per un mercat nadalenc i un parc d’atraccions.

El Jutjat contenciós-administratiu va dictar Sentència desestimatòria per a la demandant, que va interposar recurs d’apel·lació.

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia estima aquest recurs d’apel·lació, sobre la base de les següents consideracions:

  • El soroll patit va ser persistent i es va allargar durant pràcticament dos mesos, des del 20 de novembre de 2022 fins al 16 de gener de 2023.
  • L’afectada va haver de desenvolupar la seva vida diària al costat dels seus dos fills d’1 i 3 anys, convivint amb un soroll que excedia dels límits del permès.
  • S’ha produït un menyscapte del desenvolupament de la personalitat, impossibilitant el desenvolupament de la vida diària, la qual cosa vulnera els drets fonamentals denunciats com violats per la demandant.
  • L’Ajuntament es va mantenir inactiu respecte a la contaminació acústica denunciada, sent el responsable d’aquesta contaminació puix que és qui concedeix les autoritzacions i el responsable de la supervisió d’aquestes.
  • Els poders públics tenen el deure de garantir el gaudi del descans i la tranquil·litat dels ciutadans.
  • L’interès jurídic més digne de protecció és el dret dels ciutadans a la no recepció de sorolls molestos, com a expressió de qualitat de vida digna.

Per tot això, condemna a l’Ajuntament al pagament a la demandant, de la suma de 600 euros en concepte de mal moral pel desassossec, sofriment i incomoditat derivat dels sorolls.