Últimament molts contractes de lloguer estan incloent clàusules de prohibició de penjar banderes.

Abans de res, ha de tenir-se en compte que el propietari d’un habitatge no pot incloure una clàusula d’aquest tipus en el contracte de lloguer si no compta amb l’autorització de la comunitat de propietaris, a l’ésser la façana de l’edifici un element comú de l’edifici, propietat de la comunitat.

Pot prohibir la Comunitat de Propietaris l’ús de banderes?

  • Sí, mitjançant acord dels propietaris, amb el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels mateixos amb dret a vot, que han de representar al seu torn a les quatre cinquenes parts de les quotes de participació, tal com estableix la normativa.
  • L’acord adoptat serà obligatori tant per al propietari com per a l’inquilí, sempre que s’inclogui expressament en el contracte d’arrendament.
  • Si s’inclou en els estatuts de la comunitat, haurà d’inscriure’s en el Registre de la Propietat.
  • És una prohibició vàlida, que no vulnera el dret constitucional a la llibertat d’expressió.
  • No estarà prohibit el fet que un veí pengi puntualment una bandera, amb motiu d’una determinada festivitat o manifestació ciutadana.

I si penjo la bandera a l’interior de la terrassa?

Qüestió diferent seria que la bandera es pengés a l’interior de la terrassa o de l’habitatge, ja que estaríem davant un espai privatiu del propietari o inquilí, en el qual desenvolupa la seva vida íntima i personal, i sobre el qual no pot immiscir-se la comunitat de propietaris.